Critical Language and Literary Studies
اسطوره‌سنجی نزد ژیلبر دوران مورد کاربردی آثار خاویر دو مستر

بهمن نامور مطلق

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  روشهای نقد اسطوره ای در ایران بسیار ناشناخته باقی مانده اند و در این خصوص به جز چند روش معروف همچون سرنمونی یونگی، یا تک اسطوره ای کمبلی، یا نقد اسطوره ای فرای که کم و بیش شناخته شده اند، دیگر روشها، به ویژه روشهای اصلی در عرصه‌ی ادبیات و هنر همچون اسطوره سنجی؛ اسطوره کاوی؛ و بوطیقای اسطوره ای، هنوز با وجود گذشت سالها از ارائه‌ی آنها ...  بیشتر