Critical Language and Literary Studies
مقایسۀ ترجمه‌های فارسیِ کتاب تصویری «درخت بخشنده»: از منظر برهم‌کنش عناصر غیرکلامی

امیرحسین زنجانبر؛ نعیمه عامری فلیحی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 169-198

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.169

چکیده
  «درخت بخشنده» کتابی تصویری از سیلورستاین، نویسندۀ آمریکایی داستان‌های کودک، است. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده و مورد خوانش و تفاسیر متعددی نیز قرار گرفته است. با توجه به کثرت ترجمه‌های فارسی و خوانش‌های گوناگون مفسرانِ آن، اثر مذکور برای موضوع ترجمه‌شناسیِ این مقاله اختیار شده است. پژوهش پیش‌ِرو با روش تحلیلی‌ـ ...  بیشتر