Critical Language and Literary Studies
1. آلوده‌انگاری، رویارویی با امرِ آلوده و تکوینِ هویتِ مردانه در نمایشنامه‌ی هملت از دیدگاه جولیا کریستوا

رخشنده نبی‌زاده نودهی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 17، شماره 24 ، بهار و تابستان 1399

چکیده
  شماری از به‌ یادماندنی‌ترین شخصیت‌های نمایشی در آثارِ ویلیام شکسپیر دچارِ آشفتگیِ روانی هستند. با بررسی و تحلیلِ معضلاتِ روحیِ این شخصیت‌ها بر اساسِ دیدگاه‌های نوینِ علمِ روان‌شناسی می‌توان دریافت که بسیاری از تشویش‌های ذهنیِ آن‌ها از مسائلِ مربوط به بدن سرچشمه می‌گیرد. فرآیندِ شکل‌گیریِ فردیت اساساً در گرویِ اطمینانِ سوژه ...  بیشتر

2. جلوه‌هایِ امرِ نشانه‌‌ای در ساحتِ نمادین: خوانشِ گفتمانِ جنون در سه تراژدیِ برجسته‌ی ویلیام شکسپیر از دیدگاه‌ِ جولیا کریستوا

رخشنده نبی زاده نودهی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 15، شماره 20 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 221-243

چکیده
  چکیدهمضمون جنون و جلوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن از دیرباز در آثارِ ادبی به اشکالِ مختلف ترسیم و توصیف شده است. شکسپیر یکی از نویسندگانی است که این پدیده را در تعدادی از تراژدی‌های خود از طریقِ آفرینش و معرفیِ چند شخصیتِ پیچیده بازنمایی کرده است. پرداخت و برداشتِ او از این پدیده را بسیاری از منتقدان نوآورانه و به دور از باورهایِ ...  بیشتر