Critical Language and Literary Studies

آ

 • آموزش زبان روسی در ایران توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله) [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 155-176]

ا

 • ابزارهای ایدئولوژیکی حکومت فرایند‌‌ تجلی‌‌ هویت‌‌ در چند داستا‌ن‌‌ کوتاه‌‌ بارتلمی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 131-151]

 • ادبیات پسا-جنگ صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

 • ادبیات‌ کلاسیک ایران فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 85-107]

 • ازسرگیری بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 175-191]

 • اصالت‌گرایی صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

 • انسان بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

ب

 • برگردان متن فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 85-107]

 • بند متممی فاعلی تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 55-70]

 • بند متممی مفعولی تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 55-70]

پ

 • پروست بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 193-211]

ت

 • تخریب بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 175-191]

 • ترجمه صورت‌‌محور و معنا‌محور فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 85-107]

 • تصوّف بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 213-235]

ج

 • جامعه بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

ح

 • حرف ربط تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 55-70]

خ

 • خاطره روان‌‌‌‌آسیب صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

 • خطاهای زبانی-‌‌فرهنگی توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله) [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 155-176]

 • خوانش روانشناختی ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 71-83]

ر

 • رابطه‌ی‌ متقابل بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

 • رب گریه بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 175-191]

 • رؤیاپردازی ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 71-83]

 • روکرت فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 85-107]

ز

 • زبان بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

 • زبان آلمانی تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 55-70]

 • زبان روسی به‌‌‌‌عنوان زبان خارجی توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله) [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 155-176]

 • زیگموند فروید ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 71-83]

ژ

 • ژید بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 193-211]

س

 • ساختارزدائی صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

ش

 • شهود ذات بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 213-235]

 • شوخی بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 193-211]

ص

 • صیرورت صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

ظ

 • ظرفیت فعل تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 55-70]

ع

 • علیت ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 71-83]

ف

 • فرضیه بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

 • فرم/مُثُل بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 213-235]

 • فرهنگ بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 237-258]

 • فرهنگ در آموزش زبان روسی توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله) [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 155-176]

 • فلسفه استعلایی بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 213-235]

ق

 • قلمروزدایی و قلمروزایی صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 15-30]

ک

 • کی یرکگور بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 175-191]

 • کمیک بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 193-211]

 • کنایه بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 193-211]

گ

 • گاستون باشلار ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌ [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 71-83]

ه

ی

 • یادآوری بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه [دوره 12، شماره 16، 1395، صفحه 175-191]