Critical Language and Literary Studies
ناسازگاری شناختی و جهش عظیم شناختی در رمانِ شنبه اثر ایان مک ایوان : بازسازی ترومای یازده سپتامبر

لیدا متین پارسا؛ نرگس منتخبی بخت ور

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 261-292

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.261

چکیده
   بررسی روانشناختی-فرهنگیِ حملۀ یازده سپتامبر و ترومای مرتبط با آن که در رمانِ شنبه اثر ایان مک ایوان 1 انعکاس یافته است، ساختارهای دستکاری‌شدۀ شناخت و هویت فرهنگی را آشکار می‌کند و نشان  می‌دهد که راویان غیر‌موثق در این روایت چگونه با دستکاری شناختیِ حادثۀ یازده سپتامبر ترومایی اجتماعی-فرهنگی را می‌سازند و از این طریق باعث ...  بیشتر