Critical Language and Literary Studies
تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی بر یادگیری ساختار و واژگان زبان خارجه دانشجویان‌

شکوه رشوند سمیاری؛ مه ناز آزاد

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 153-178

چکیده
  در این پژوهش، تعداد ۴۴۰ دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق مشغول به تحصیل می‌باشند، شرکت کردند. ابتدا شرکت‌کنندگان مقیاس شخصیتی ۵ عاملی جان و سوتو[1]  و مقیاس راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی تسینگ، دورنیه و اشمیت [2] را تکمیل کردند  و میزان یادگیری ساختار و واژگان دانشجویان بر اساس نمرات آزمون پایان ترم آنها  در درس زبان ...  بیشتر