Critical Language and Literary Studies
1. واسازی تاریخ و نمایش قدرت در نمایشنامه ی هنری چهارم

سمیه قربانی؛ زکریا بزدوده

دوره 11، شماره 15 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 149-169

چکیده
  مطالعه­ی حاضر بر آن است خوانشی را بر اساس رویکرد ماتریالیسم فرهنگی از نمایشنامه­ی هنری چهارم، بخش اول اثر ویلیام شکسپیر ارائه کند. یکی از اهداف ماتریالیسم فرهنگی برجسته نمودن آن دسته از صداهای سرکوب­ شده و به حاشیه رانده شده­ای است که مشروعیت و یکپارچگی گفتمان­های غالب را از درون تهدید کرده و به چالش می­کشند. بر همین اساس، مطالعه­ی ...  بیشتر