Critical Language and Literary Studies
1. سفر به قلمرو از هم گسیخته ی "خود" و مرزهای ممزوج هویت در رمان ظهور اثر مارگارت اتوود

نجمه قابلی

دوره 18، شماره 26 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 187-204

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.26.187

چکیده
  هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مرزهای در هم تنیده ی خود در رمان ظهور نوشته ی مارگارت اتوود در سال 1972 می باشد. اتوود در این رمان کشمکش درونی قهرمان داستان و نقش های جنسیتی و تبعیض علیه زنان را به تصویر میکشد. راوی که در حیرانی رها شده در طول سفری نمادین در جستجوی خویشتن راستین خود به دنبال گذشته می گردد و رمان نشان میدهد که گسیختگی و شخصیت ...  بیشتر

2. جستاری بر پست اومانیسم بوم گرا

دیانوش صانعی

دوره 11، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 131-148

چکیده
  چکیده:در دهه های اخیر تحولات و پیشرفت های بزرگ در زمینه های زیست شناسی و ژنتیک و فناوری های مرتبط با آنها امیدها و دشواری های زیادی به بارآورده است. این تحقیق با نقد و بررسی رمان اریکس و کریک اثر مارگارت اتوود سعی در پاسخ به سوالاتی در خصوص مفهوم "انسان" در عصر علم و فن اوری دارد. مقاله حاضر با تأکید بر نقد پسا انسان، جستاری بر پاد آرمانشهربوم ...  بیشتر