Critical Language and Literary Studies
استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی

کیوان زاهدی؛ عصمت دریکوند

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  این مقاله پژوهشی تطبیقی است و هدف از آن بررسی استعاره‌های شناختی زبانی در متون نثر فارسی و انگلیسی و مقایسه‌ی آنها و توصیف شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها می‌باشد. چهارچوب نظری مورد استفاده زبان‌شناسیِ شناختی لیکاف می‌باشد و پیکره‌ی مورد بررسی در دو اثر نثر فارسی و انگلیسی به نام‌های (کلیدرِ ج1) و (به دور از مردم شوریده) است. چرا که استعاره ...  بیشتر