Critical Language and Literary Studies
تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا

سودابه باشی زاده

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.15

چکیده
  موضوع مقاله حاضر تاثیر حافظ بر فدریکو گارسیا لورکا یکی از بزرگترین شعرای اسپانیایی است. این پژوهش ابتدا در گذر مختصری از معرفی این دو شاعر خواننده را با چارچوب فکری و سبک ادبی لورکا آشنا می‌سازد و چگونگی آشنایی او را با حافظ از طریق ترجمه‌هایی که از دیوان در اسپانیا انجام شده، نشان می ‌دهد. در بخش دیگری از مقاله برای اثبات تاثیرحافظ ...  بیشتر

ترجمۀ «ردیف» در شعر فارسی؛ مطالعه موردی ترجمه‌ای از دیوان حافظ

بهروز محمودی بختیاری

دوره 6، شماره 1 ، دی 1392

چکیده
  به اعتقاد بزرگان حوزه ادب‌‌پژوهی، «ردیف» یکی از دارایی‌های ویژه ادبیات فارسی است، که در انواع مختلف شعرـ به ویژه غزل‌ـ نمودی چشمگیر دارد و مانند قافیه‌ای درونی و معنایی عمل می‌کند. از میان بزرگان عرصه ادب فارسی، حافظ از کسانی است که ردیف را در اکثر غزل‌های خود به کار برده، و از انواع ساخت‌های واژگانی با تنوع فراوان در ردیف‌های ...  بیشتر