Critical Language and Literary Studies
1. چیستی و چرایی شخصیت پردازی پسادراماتیک در فضای آستانه ا ی تئاتر معاصر

رویا پورآذر؛ جلال سنخور

دوره 10، شماره 14 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 45-77

چکیده
  چکیده بررسی نوآوریهای سبکشناختی و ساختاری تئاتر از موضوعات مهم پژوهشهای نقادانه حوزهی نمایش به حساب میآید. از آنجا که ارتباطی تنگاتنگ بین چگونگی بازنمایی سوژه و اجرای مفهوم سوبژکتیویته در هنر تئاتر و تعاریف و نظریههای گوناگون سوژه وجود دارد، بسیاری از محققان به بررسی چگونگی و علل نوآوریهای معاصر پرداختهاند. در مقالهی حاضر سعی شده ...  بیشتر

2. در انتظار گودو و خلأِ کوگیتو

شیده احمد‌زاده؛ سارا نازک‌دست

دوره 5، شماره 2 ، بهار و تابستان 1392

چکیده
  دنیای نمایشِ در انتظار گودو را عدمِ کنش، تکرار و شک می‌سازد و منتقدان غالبا اثر بکت را تصویرگرِ هستیِ «پوچِ» سوژه می‌دانند. این مقاله می‌کوشد «کوگیتو» را در دنیایی که از معنا گسسته و اصالت وجود در آن زیر سؤال است باز یابد و ثابت کند که حتی در دنیای عبث نما هم سوژه‌ی منحصر به فرد وجود دارد و آنگونه که ساختارگرایان باور دارند معنا تنها ...  بیشتر

3. از ابرسوژه تا ناسوژه جلوه‎های متناوب قدرت در نمایشنامه‎ی سیاها اثر ژان ژنه

حمیدرضا شعیری؛ مجید رحیمی جعفری

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389

چکیده
  در نمایشنامه سیاها، ژان ژنه سعی دارد نشان دهد چگونه سوژه‎ها در چالش گفتمانی با هم‎ردیفان خود امکان عبور از وضعیت سوژه بودن به ناسوژه شدن را می‎یابند. سوژه در دنیای معاصر دستخوش انواع آسیب‎ها است. او سوژه را با تمام هیجان‎ها، نفرت‎ها، حسادت‎ها و لغزش‎هایش در وضعیتی متزلزل نشان می‎دهد که هویت سوژه بودنش را دچار خطر می‎کند. به همین ...  بیشتر