Critical Language and Literary Studies
1. آموزش زبان به کمک قصه

رویا لطافتی؛ شیما معلمی

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389

چکیده
  ادبیات شفاهی یا همان قصه ها و حکایات بخشی از ادبیات جهانی است که از درون فرهنگ جوامع جوشیده است. آموزش زبان خارجی به کمک متونی از قصه ها و حکایات جدا از این که ورود زبان آموز به فرهنگ زبان در حال فراگیری است، انگیزه های او را فراتر از آموختن زبانی دیگر خواهد کرد. ارتقا خود انگیختگی و دریافت وجوه فرهنگی زبان، نیروی بزرگی است که روند فراگیری ...  بیشتر