Critical Language and Literary Studies
طراحی و ارزیابی ساختار عاملی: روشی برای سنجش طرحواره در درک مطلب خواندن زبان دوم

امین رئیسی وانانی؛ ساسان بالغی زاده

دوره 16، شماره 23 ، مهر 1398، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.29252/clls.16.23.119

چکیده
  چکیدهقاطبه ی نظریه پردازان بر این مهم اتفاق نظر دارند که درک مطلب[1] یکی از مهمترین مهارت های زبانی چه در زبان اول وچه در زبان دوم می باشد. یکی از عوامل دخیل در درک مطلب و داشتن خوانش و قرائت مختلف از متون، درکنار عوامل زبانی[2] همچون گرامر و لغت، طرحواره یا اسکیما[3] می باشد. آنچه در پژوهش حاضر بررسی میشود ارائه ی نتایج اعتبار سنجی روشی ...  بیشتر