Critical Language and Literary Studies
تحلیل مضامین شعری بودلر بر اساس تئوری های روان‎کاوی فروید

نجیبه کریمی؛ محبوبه فهیم کلام

دوره 14، شماره 18 ، شهریور 1396، ، صفحه 191-209

چکیده
  نقد ادبی در دوران معاصر از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از شاخه‎های نقد ادبی، نقد روانشناختی است که توسط پدر روان‌شناسی مدرن، زیگموند فروید بنا نهاده شد. نقد روانشناختی می‎کوشد با تکیه بر اصول و مبانی روانشناسی، محرّک‎ها و هیجانات روحی و عوامل مؤثّر بر آفرینش یک اثر ادبی را با استفاده از خود آثار و از سویی به کمک بیوگرافی شاعر ...  بیشتر