Critical Language and Literary Studies
بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه

آندیا عبایی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 175-191

چکیده
  آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه‌‌در سال 1981 اعلام کرد‌ ‌‌‌دیگر قصد ندارد به‌ نگارش رمان‌ ‌ادامه‌ دهد ‌و‌ این در حالی بود که‌ او اندکی پیش از هشتاد سالگی خود (در سال 2001) رمانی به‌‌‌‌نام‌ ‌ازسرگیری را منتشر کرد. عنوان این رمان، ملهم از کی‌یرکگور است و رب-گریه در آن از تمایز میان به خاطر آوردن یا یادآوری و‌ ...  بیشتر