Critical Language and Literary Studies
1. نشانگان رفتار روان‌آسیب در همسر کورجیدورای برده‌دار: خوانشی کهن‌الگویی از رمان کورجیدورا اثر گیل جونز

مرضیه بیگدلی

دوره 11، شماره 15 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 41-72

چکیده
  اگرچه تاکنون روایات، تحلیل‌ها و خوانش‌های بی‌شماری از اثرات برده‌داری بر جامعه و هویت آفریقایی - آمریکایی  انجام‌گرفته‌اند اما این فاجعه‌ی انسانی فرهنگی هرگز اهمیت سترگ خود را از دست نداده و روایات کوچک و بزرگ آن هماره برای خوانشی مجدد گسترده‌اند. مقاله‌ی پیش‌رو با اذعان به اهم موتیفها و مواضع چالش برانگیز مطرح شده در رمان ...  بیشتر