Critical Language and Literary Studies
گفتمان خشونت و خنده در چند کمدی منتخب از ویلیام شکسپیر

حسین محسنی

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 227-248

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.227

چکیده
  در کمدی‌های ویلیام شکسپیر، خشونت نقش غیرفیزیکی ولی موثری در خوار شمردن و محروم نمودن شخصیت‌های به حاشیه رانده‌شده دارد. به موجب ذات غیرفیزیکی‌اش، می‌توان این نوع خشونت را بوسیله دیدگاه اسلاوی ژیژک پیرامون وجوه عینی و شخصی خشونت مورد بررسی قرار داد، وجوهی که در کنار یکدیگر گفتمان خشونت را شکل می‌دهند. با تمیز دادن گفتمان خشونت ...  بیشتر

چشم طوفان: پوچی هویتی و شناختی سوژه پساانسانی در داستان‌های علمی-تخیلی سایبرپانک

حسین محسنی؛ کیان سهیل

دوره 16، شماره 22 ، خرداد 1398، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.29252/clls.16.22.77

چکیده
  گونه ادبی سایبرپانک یکی از متاخرترین گونه‌های داستان‌نویسی علمی‌-تخیلی است که در آن شخصیت‌ها در فضاهای شهری قرار می‌گیرند که غرق در پیشرفت‌های سایبرنتیکی و رایانه‌ای آینده‌نگر هستند. مطالعه حاضر بر آن است که به پاسخی برای این پرسش برسد: در شرایطی که ارزش‌ها و تصاویر سطحی تنها نمود‌های بارز در دنیای سایبرپانک است، تعریف و شناخت ...  بیشتر

خوانش دریدایی نهاد ازدواج در نمایشنامه های خوش ساخت فرانسوی و نمایشنامه های جورج برنارد شا

حسین محسنی؛ کیان سهیل

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1393

چکیده
  مخالفت ژاک دریدا با انحصار گرایی گونه ای (Generic Exclusivity) در "قانون ژانر"، در قالب مفاهیم نظری قانون و ضد قانون مطرح می گردد. او بهترین موضع برای بیان ایده و یا تشکیل هر نوع گونه ای را در فضایی چندگانه تعریف کرده است. این فضا در اصل فضای میان یک قانون و ضد قانونش می باشد. در تحقیق پیش رو، موضع چندگانه جورج برنارد شا در قبال ازدواج در نمایشنامه ...  بیشتر