عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ گفتمان ذهنی-جغرافیایی در اولیس جیمز جویس: معماری ذهنی-کلامی دوبلین چکیده   PDF
بهمن زرین جویی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 گفتمان غیرمستقیمِ آزاد و اهمیت آن در سبک شناسی روایت: بررسی مقابله ایِ داستان های مدرنیستی و پیشامدرنیستی چکیده   PDF
محمّد غفّاری, امیرعلی نجومیان
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ گفتمانِ دیگرشدنِ طبیعت: خوانشِ بوم‌گرایی پسااستعماری موجوداتِ وحشیِ کمیاب در رمان امواج گرسنه اثر آمیتاو گوش چکیده   PDF
بهمن زرین جویی
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 گفتگومندی و چندصدایی در نخبه اثر هوستون : از زیر عنوان تا فنون روایی چکیده   PDF
فرزانه کریمیان
 
دوره 4, شماره 2: بهار و تابستان 1391 گی دو موپاسان و دانش پزشکی چکیده   PDF
محمدرضا فارسیان, مهشید جعفرزاده باکویی
 
176 - 180 (180) << < 3 4 5 6 7 8