palette
اسامی نویسندگان
د
دارابي, بيتا
دباغی, عزیزاله, دانشگاه اصفهان (ایران)
درخشش, علی, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (ایران)
درزی نژاد, انسیه
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (ایران)
دریکوند, عصمت
دل زنده روی, سمیه, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دهباشی شریف, فروزان
دوستی, فرزانه, دانشگاه آزاد تهران مرکز (ایران)

1 - 10 (10)