palette
اسامی نویسندگان
د
دارابي, بيتا
دباغی, عزیزاله, دانشگاه اصفهان (ایران)
درزی نژاد, انسیه, دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (ایران)
درزی نژاد, انسیه
دریکوند, عصمت
دل زنده روی, سمیه, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دهباشی شریف, فروزان

1 - 7 (7)