جزئیات نویسندگان

Bezdoode, Zakarya, دانشگاه کردستان, Iran, Islamic Republic of