دوره 8, شماره 1

بهار و تابستان ۱۳۹۴

کل شماره

کل شماره را دریافت و نمایش بده PDF

فهرست مطالب

مقالات

چکیده

راهبردهای یادگیری عملکردهای خاصی هستند که استفاده از آن‌ها از سوی فرد، فرآیند یادگیری را آسان‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر می‌کند و انتقال یادگیری را به موقعیت‌های جدید ممکن می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی عمومی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند برحسب جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گاردنر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد راهبردهای حافظه، فرآیند جبرانی، راهبردهای کلی زبان (05/0 P<) و فرآیند فراشناختی و نگرش به زبان برحسب بومی- غیربومی متفاوت می‌باشد (01/0 P<) و در بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی برحسب جنسیت و محل سکونت تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش تفاوت‌های فردي يادگيرندگان ازجمله بومی- غیربومی بودن در یادگیری زبان انگلیسی برگزاری کارگاه‌هایی جهت ارتقاي کیفیت تحصیلی دانشجویان و افزایش توان یادگیری آنان در درس زبان ضروری می‌نماید.


محمد اکبری بورنگ, سیدعلی حسینی, زینب قوامی راد
1-19

چكيده

ادوارد سعيد به شيوه ای تحلیلی شرق شناسی غربی ها را در کتاب شرق شناسی (1978) خود به چالش می کشد. نگرش او از شرق شناسی بازيافت رابطه ای نوین بین شرق و غرب است. شرق شناسی غربی ها، يعنی انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی، مبتنی بر قدرت و سلطه سیاسی و عقیدتی غرب بر شرق است، که نوعی اراده معطوف به قدرت نيچه ای است. از ديدگاه فردريش نيچه، طرح هر نظریه ای تمایلی برای حاکمیت است، ضمنا سیرتکامل دانایی انسان حاصل اراده معطوف به قدرت است، در اين راستا، دانش ابزار قدرت است. این مقاله با شیوه انتقادی و اصول نقد ادبی سعید نظریه شرق شناسی او را به چالش می کشد. بیان رسمی اراده معطوف به حقیقت همان اراده معطوف به قدرت است، كه در نهايت منجر به ايجاد نوعی امپرياليسم فرهنگی می شود.علاوه بر آن این مقاله به بررسی فرهنگ امپریالیستی در کتاب شرق شناسی سعید می پردازد که قوی ترین عامل سلطه امپریالیست، در جهان استعماری، محسوب می شود. سعيد به شیوه آماتوریسم نشان می دهد كه چگونه خلق همین فرهنگ در آثار ادبی قابليت آن را دارد تا به یکی از قوی ترین عوامل مقاومت در جوامع پسااستعماری تبدیل شود. لیکن خود او درگیرامپریالیسم فردی روشنفکری می گردد که با نقد و دنیای نظریه پردازی در تضاد است.

لیلا برادران جمیلی
21-40

اگرچه تاکنون روایات، تحلیل‌ها و خوانش‌های بی‌شماری از اثرات برده‌داری بر جامعه و هویت آفریقایی - آمریکایی  انجام‌گرفته‌اند اما این فاجعه‌ی انسانی فرهنگی هرگز اهمیت سترگ خود را از دست نداده و روایات کوچک و بزرگ آن هماره برای خوانشی مجدد گسترده‌اند. مقاله‌ی پیش‌رو با اذعان به اهم موتیفها و مواضع چالش برانگیز مطرح شده در رمان کورجیدورای گیل جونز به‌عنوان یکی از متفاوت‌ترین آثار در ادبیات آفریقایی – آمریکایی ذره‌بین کنکاش خود را بر نقطه‌ای متمرکز می‌کند که به سختی مورد بررسی خوانندگان و منتقدان رمان جونز قرار گرفته‌است و آن اهمیت انکارناپذیر استثمار جنسی همجنس‌گرایانه با رویکرد کهن‌الگویی در اختلال فشار روانی پس آسیبی هویت‌ زنانه سفید‌پوست در داستان است. رمان کورجیدورا بیش از همه مورد خوانش‌های روانکاوی، فمنیستی، و فرهنگی و تاریخی قرار گرفته چنانکه عمدتاً به‌عنوان نمونه‌ی قابل‌توجهی از روایت تأثیرات روان‌آسیب پدیده‌ی سیاسی - اجتماعی برده‌داری بر هویت آفریقایی - آمریکایی مدرن یا دوران پسابرده‌داری شناخته‌شده‌است. پرسشی که مقاله‌ی حاضر در پی یافتن پاسخ آن‌است در وهله‌ی نخست علت و اهمیت رواییِ واکنش روان‌زخمی اورسا کورجیدورا نسبت به تمایلات همجنس‌گرایانه و نقش حافظه‌ی جمعی در آن است. همچنین، در تحلیل کهن‌الگویی از روانکاوی زنان به دنبالی پاسخی برای ناهنجاریهای جنسی زنانی نظیر همسر کورجیدورا می‌باشد. بعلاوه، این مقاله در پی آنست که از منظر کهن‌الگویی نشان دهد چگونه نظام سلسله مراتبی،  قدرت‌مدار و مردسالار جامعه‌ی برده‌داری سوژه‌های خود را به هویت های متزلزل و  آسیب‌دیده تبدیل کرده و در برهم‌کنش آنها با‌هم سبب آسیب‌رسانی بیش‌تر می‌شود. در نهایت، مقاله‌ی پیش‌رو از طریق بررسی اختلال رفتار جنسی همسر کورجیدورای برده‌دار و جستجوی عوامل مؤثر بر آن نشان میدهد برده‌داری به‌عنوان پدیده‌ی فرهنگی آسیب‌زا قربانی خود را انتخاب نمی‌کند بلکه هر مهره‌ای در این سلسله مراتب حجمی از آسیب‌های جسمی و روانی را متحمل می‌شود که ریشه در یک ناخودآگاه جمعی دارد.     

مرضیه بیگدلی
41-72

در صحنه ی نمایش های سم شپارد، همانند جهان فلسفی ژاک دریدا، هیچ پدیده ای امر مسلم و حتمی تلقی نمی شود بلکه منظره مملو از تصاویر شناور، صحنه های ناتمام و ناپیوستگی است. از این روست که به کارگیری رویکردهای سنتی برای استخراج معنی از چنین متونی که ذاتا در مقابل چنین راهبردهایی مقاومت می کنند، بیهوده می نماید. لذا اگر هیچ یک از روشهای رایج و معمول قادر به رمزگشایی ماهیت گسیخته و مبهم آثار شپارد نیست، ضروری و منطقی است که به این متون از منظری نگریست که خود واهمه ای از عدم قطعیت و ابهام نداشته و از عدم امکان دستیابی به معنایی قطعی و نهایی و "معتبر" مایوس نمی شود و این روش همانا رهیافت "واسازی" است. شپارد با مقاومت در برابر خلق متون "کامل" و "تمام،" یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه ی واسازی را به ذهن متبادر می کند و آن مفهوم "بستار" است که از نگاه عالمان معتقد به واسازی، سرکوبگر فرایند نقد است؛ آشکارسازی، توضیح و تبیین حساسیت شپارد به اجتناب و یا گریز از  چنین عامل سرکوبگری هدف این جستار است بدین ترتیب که پژوهشگر می کوشد که ضمن مطالعه ی نمایش دروغ ذهن نشان دهد که چگونه شپارد که سرسپرده ی اندیشه ای است که به پایان ناپذیری، ناپایداری و بلاتکلیفی معنا معتقد است، نمایشنامه هایش را بدون محدود نمودن خوانشهای محتمل و ممکن به پایان می برد. 

مسعود رستمی, علیرضا جعفری
73-91

در این مقاله ”فردیت“ شخصیتها در اثر معروف ساموئل جانسون تاریخچه ی راسلس، پرنس ابی سینا درپرتو تئوری ”فردیت“ دلوز و گواتری تحلیل و بررسی میشود. با در نظر گرفتن میل شخصیتها بر اساس” تولید مطلوب“ دلوز و گواتری در اثر جانسون، نتیجه حاکی از آن است که میل در شخصیت راسلس و یارانش نه تنها ریشه در کمبود ویا فقدان ندارد بلکه به آنها انرژی و تحرک بخشیده، به انگیزه ی آنها برای تحقیق می افزاید وعلیرغم دیدگاه روانشناسی فروید و لکان، میل همواره نقش مثبتی را ایفا میکند. همچنین، در این مقاله نشان میدهد سرکوبی میل در راسلس و همسفرانش ریشه در ارتباطات و عوامل اجتماعی دارد. زیرا ماهیت آزادگونه ی میل با شرایط  اجتماعی که تابع قوانین و قواعد میباشند سازگار نیست و این ناسازگاری میل را در شخصیتها سرکوب میکند و آنها هربار تجربه ای کسب میکنند. از سوی دیگر، هر تجربه به شخصیت ”فردیتی“ مختص همان تجربه ی خاص  را میبخشد که با ”فردیت“ قبل و بعد او متفاوت میباشد. بنابراین، هیچیک از شخصیتها دارای ”فردیت“ یکسان و ثابتی نیستند.

 

مهربان شفیعی, جلال سخنور
93-108
جهانی شدن، علاوه بر نوید برخی مزیت های اقتصادی، چالش هایی را نیز در عرصه فرهنگ بدنبال می آورد. از جمله این چالش ها به حاشیه رانده شدن فرهنگ های ناهمگون محلی و جایگزین شدن آن با فرهنگ جهانی است. ایرلند نیز در طی فرآیند جهانی شدن با چنین چالشی مواجهه شده است و برایان فری یل در نمایشنامه ی تک گویی شفادهنده در پی انعکاس آن و یافتن راه حلی برای این چالش است. فری یل راه برون رفت از چالش های جهانی شدن را از طریق فرم نمایشنامه تک گویی بیان می کند. این فرم بدلیل دارا بودن ویژگی های نظریه جهانی-محلی شدن رولاند رابرتسون، امکان حفظ ناهمگونی ها، افزایش عاملیت عنصر محلی، و عبور از دوگانه جهانی/محلی را در تعامل فرهنگ ایرلند و فرهنگ جهانی فراهم می آورد. مقاله حاضر با بررسی این نمایشنامه و اجراهای آن راهبرد جهانی-محلی شدن فری یل را در ارتباط با فرم نمایشنامه تک گویی به تصویر می کشد.
احمد شیرخانی, امیر علی نجومیان
109-129

چکیده:

در دهه های اخیر تحولات و پيشرفت هاي بزرگ در زمينه هاي زيست شناسي و ژنتيك و فناوري هاي مرتبط با آنها اميدها و دشواري هاي زیادی به بارآورده است. این تحقیق با نقد و بررسی رمان اریکس و کریک اثر مارگارت اتوود سعی در پاسخ به سوالاتی در خصوص مفهوم "انسان" در عصر علم و فن اوری دارد. مقاله حاضر با تأکید بر نقد پسا انسان، جستاری بر پاد آرمانشهربوم گرای مارگارت اتوود نویسنده معاصرکانادایی است. او نشان می دهد که چگونه انسان بواسطه فن اوری مدرن به صورتی مخرب به دستکاری طبیعت در ساخت و شبیه سازی موجوداتی آرمانی و بوم گرا می پردازد. انسان گرایی به عنوان دیدگاهی که انسان و منافع او را بر غیرانسان متقدم می شمرد به پسا انسان گرایی تبدیل می شود. در عصر فن اوری یکی از اصلی ترین راه های برون رفت از بحران های زیست محیطی مانند گرمایش کره زمین وتغییرات اقلیمی که نابودی تدریجی کره خاکی را ببار می آورد، بررسی پیامدهای  فرهنگی  تفکر انسان گرا می باشد. چگونگی خلق پسا انسان با تمایلات بوم گرایانه  که کمترین تاثیر را بر طبیعت و محیط زیست دارد و تعریفی که از این مفهوم در اثار این نویسنده دیده میشود محوراصلی این تحقیق محسوب می شوند. گرچه هنوز مبانی نظری  نقد بوم گرا انسجام لازم برای نقد پسا انسان را ندارد، نویسنده مقاله حاضر سعی دارد از این منظر با نگاهی تازه این مقوله را بررسی کرده و مدل‌های رابطه انسان و طبیعت را با این اتکا، در عصر فن اوری،  با عنوان پسا اومانیسم یا پسا انسان بومگرا تحلیل نماید. در این مقاله مفهوم پسا انسان آرمانی به چالش کشیده می شود و نشان داده می شود که  چگونه جهان شبکه ای از تعامل انسان و حیوان، طبیعت و فرهنگ است.در این جا، با تمرکز بر دغدغه های زیست محیطی اتوود، پژوهشگر بر آن شده است که پیامدهای انقلاب فناوری زیستی و اثرگذاری سلطه فن اوری در مبدل شدن جهان به پادآرمانشهری دهشتناک را تفسیر کند.

دیانوش صانعی
131-148

مطالعه­ی حاضر بر آن است خوانشی را بر اساس رویکرد ماتریالیسم فرهنگی از نمایشنامه­ی هنری چهارم، بخش اول اثر ویلیام شکسپیر ارائه کند. یکی از اهداف ماتریالیسم فرهنگی برجسته نمودن آن دسته از صداهای سرکوب­ شده و به حاشیه رانده شده­ای است که مشروعیت و یکپارچگی گفتمان­های غالب را از درون تهدید کرده و به چالش می­کشند. بر همین اساس، مطالعه­ی حاضر هاتسپر را به عنوان یکی از نمایندگان این دسته از صداهای مخالف معرفی می کند. هاتسپر از طریق شورش خود علیه هنری چهارم، مشروعیت گفتمان رسمی و ایدئولوژیک عصر خود موسوم به الوهیت شاهان را، که در روزگار شکسپیر رایج و متداول بوده است، مورد چالش قرار می­دهد. هاتسپر با به زیر سؤال بردن این مفهوم، تردید خود را در مورد برحق بودن هنری چهارم که سلطنت خود را نه از طریق خواست و فرمان الهی که از طریق نیرنگ و فریب به دست آورده است ابراز می­نماید. گرچه در پایان نمایشنامه هاتسپر توسط رقیب خود ولیعهد هری کشته می­شود، اما با سرکشی و نافرمانی خود نظام­های ایدئولوژیک و سیاسی روزگار خویش را به چالش کشانده و مقبولیت گفتمان­های غالب را زیر سؤال می­برد.

Somaye Ghorbani, Zakarya Bezdoode
149-169

موضوع  مقاله حاضر"مفهوم سفر و ارتباط آن با بُعد مكان" در رمان‌های موديانو است و به مطالعۀ اين مسئله می پردازد كه چرا سفر، واقعی یا تخيلی، محور اصلی رمان‌های نويسنده را تشكيل می‌دهد. هر چند كه مسئله هويت يا به سخنی ديگر، نگارش خويشتن خويش همواره جايگاه مهمی در آثار برندۀ جایزۀ فاخر نوبل ادبی داشته است، اين پژوهش در صدد روشن ساختن این مهم است که چرا و چگونه سفر محور اصلی دنیای او را بنا می‌گذارد. به علاوه، این مقاله در جستجوی یافتن نوع ارتباط ميان مقوله سفر و مفهوم مكان است. برای نيل به اين مقصود و نشان دادن بازتاب این ارتباط بر نوشته‌های مودیانو مفاهيم مربوط به مكان را در شش اثر نویسنده متعلق به دهه‌های مختلف زندگی او راشناسايی و بررسی می‌کنیم و در اين راستا نيز از رویکرد مضمونی ژرژ پوله، منتقد ادبی قرن بیستم فرانسه، برای پژوهش حاضر بهره می‌گیریم. حاصل كاركاوشی است كه به مطالعه گوناگونی مكان، ويژگی‌های بارز و كاركرد آن می‌پردازد. 

فرزانه کریمیان, مربی صفا
171-193

هویت مدرن ایرلندی توسط سیلی از محذورات اجتماعی-سیاسی تعریف می شود. برخی از این محذورات، ریشه در تاریخ سلتیک دارد و از ساختارهای ملی ایرلند نشئت می گیرد و بسیاری دیگر جبرا طی فرایند مدرن سازی ایرلند بر ساختارهای ملی کشور تحمیل شده است. یکی از مهم ترین مخالفین تجلی هویت مدرن در ایرلند را می بایست تبلور فرهنگ سنتی و تفکر سیاسی سازی شده ی ملی گرایی دانست که باعث ایجاد شکافی نه تنها سیاسی-اجتماعی بلکه فردی و درونی درسطح جامعه ی پسا استعماری  ایرلند در درک مدرنیسم شده است. شکاف سیاسی ایجاد شده توسط تقابل میان تعریف مدرن از هویت ملی و تفکرات ساکن گرای ملی-بومی حکومتی همواره دیدگاه وهویت مدرن ایرلندی را به عنوان عاملی بیرونی، ناشناخته و غیر ایرلندی در نظر می گیرد که بایستی از عرصه های ملی کشور حذف گردد. در واقع بخاطر حضور چنین بیگانه سازی اجتماعی-سیاسی است که نیاز به ارایه تعریف سومی از هویت ایرلندی در کنار ساختار دو گانه و سنتی تعلق همراه با تقلید ویا مقاومت همراه با انزو در ادبیات و سیاست جامعه ایرلندی حس می شود. تعریف سوم از هویت مدرن ایرلندی درواقع تعریفی است ورای ساختارهای شکسته، جهت دار، و سیاسی ازپیشینه ی استقلال فردی در ایرلند. مقاله حاضر در صدد است با کنکاش در پیشینه ی تاریخی، اجتماعی و سیاسی هویت مبارز ایرلندی، تعریف سومی از هویت مذکور با نام هویت فرا ملی معرفی می نماید که هویت حکومتی مدرن ایرلندی را نه تنها خارج از چهارچوب فرض می نماید بلکه تعاریف متداول ازهویت استعماری، ضد استعماری و ملی گرا را نیز به چالش می کشد.

شهریار منصوری
PDF
195-218

پژوهش حاضر،  بررسی و تحلیلی بر نظام آوایی زبان معیار چینی است. این مهم، در امر آموزش زبان­چینی به فارسی­زبانان تأثیر بسزایی دارد. زبان­چینی و زبان فارسی از نظر ساخت­واژی باهم تفاوت­هایی دارند، زبان چینی از خانواده زبان­های تکواژی ساده[1] است و زبان فارسی از گروه زبان­های چند تکواژی[2] است. در این مقاله در ابتدا به معرفی واج­های زبان­چینی می­پردازیم، طبق بررسی­های صورت­گرفته در این جستار، زبان چینی 21 همخوان،2 نیم­واکه و 36 واکه دارد، همخوان­ها به لحاظ جایگاه و شیوه تولید[3] تقسیم­بندی و توصیف خواهند شد، و آن­ها با همخوان­های زبان فارسی مقایسه خواهند شد. در مورد واکه­ها نیز تقسیم­بندی جامعی صورت خواهد گرفت. سپس به توصیف سیستم آوانگاری چینی -  پین­یین -  رسیده و نکاتی ذیل این عنوان بیان خواهد شد. لایة نواخت در زبان­چینی طبق نظریه خود­واحد [4]بررسی می­شود و در آخر ساختمان هجا و محدودیت های با­هم­آیی[5] واج­ها بررسی­خواهدشد.

 

 

رضا میرزایی برزکی, تهمینه بازدار
219-250

چکیده:

مراد از مقاله حاضر تجزیه و تحلیل چگونگی ترسیم واسازی اسطوره ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر در نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته ی دیوید ریب، نویسنده آمریکایی، می باشد. برای نیل به این هدف، از رویکرد لوٸی آلتوسر[1] به ایدئولوژی در تحلیل گفتمانهای اجتماعی و شکل گیری جنسیتی سود جسته ایم. هویت مرد محوری به مثابه ایدئولوژی عمل می کند و از طریق سازوبرگ های ایدئولوژیک حکومتی[2] مانند خانواده، موسسات آموزشی، هنر و رسانه که موجود ایدوئولوژی هستند و افراد جامعه آنها را در خود نهادینه می سازند شکل می گیرند و ساخته می شوند. هویت مرد محوری از ساختاراجتماعی و فرهنگی نشأت می گیرد وحامل ویژگی های خاص خود مانند برترپنداری مرد، خشونت، ستیزه جویی، پرخاشگری، وقدرت روحی و جسمی می باشد. تاثیر خانواده، فرهنگ عامیانه و رسانه که نظام عقیدتی و ارزشی را شکل می دهند درنمایشنامه  آموزش اولیه پاولو هامل به خوبی ترسیم شده است. دراین نمایشنامه مردان شخصیتهایی هستند که تلاش می کنند برمبنای گفتمان حاکم و خصلت های مردانه مثل خدمت سربازی ؛ شرکت در جنگ ؛ و ستیزه جوئی، خشونت وسلطه گری رفتار کنند اما تلاشهای آنها بی نتیجه است چراکه اسطوره ارزشهای آمریکایی دررابطه با مردانگی دراین نمایشنامه زیر سٸوال می رود و واسازی[3] می شود.

کلید واژه ها: اسطوره شکنی مرد محوری سلطه گر، سازوبرگ های ایدئولوژیک حکومتی، دیوید ریب، آموزش اولیه پاولو هامل

[1] Louis Althusser (1918-1990).

[2] Ideological States Apparatuses [ISAs].

[3] Deconstruction.

رویا یعقوبی, امیرعلی نجومیان
248-273