palette
اطلاعات برای نویسندگان

از نویسندگان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات و انتشار به‌موقع آن در نشریه، پیش از ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند.

  •  مقاله باید حاصل پژوهش‌های علمی معتبر در موضوع‌های جغرافیای طبیعی و انسانی و حوزه‌های مرتبط با رویکرد توسعة پایدار باشد.
  • مقاله قبل از ارسال برای فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی نباید به طور همزمان برای بررسی و چاپ به نشریه دیگری ارسال شده و یا در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد.
  • نوآوری مقاله در بخش چکیده فارسی ودیگربخش‌های مقاله تبیین شده باشد.
  • مقاله‌دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگردانده نخواهد شد.
  • فصلنامه در رد، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.
  • مسئولیت صحت محتوای مقاله و حفظ حقوق دیگران بر عهده نویسنده مسئول آن است.
  • تمامی حقوق نشر برای فصل نامه ونویسندگان مقاله‌های چاپ شده، محفوظ است.

ساختار مقاله باید به شرح زیر تنظیم و ارسال شود:

راهنمای تدوین مقاله

نویسنده عهده‌دار مکاتبات، فایل اصلی مقاله را از طریق ثبت نام در سایت مجله ارسال نماید. حداکثر تعداد صفحات مقاله با جدول‌، نمودار، عکس و نقشه نیز 18 (حداکثر 6000 کلمه) صفحه است. ساختار تدوین مقالات پژوهشی در دو فایل جداگانه "مشخصات نویسندگان " و "مقاله" به شرح زیر است.

الف) فایل اسامی نویسنده(گان) مقاله

- عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

- نام، نام خانوادگی، رتبة علمی گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور به عنوان مثال: گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی ذکرگردد. نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.

- نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شمارة تلفن همراه و ثابت، شمارة دورنگار و نشانی پست الکترونیکی به فارسی و انگلیسی ذکر شود.

ب) فایل مقاله

در فایل مقاله هیچ نوع اطلاعاتی از مشخصات نویسندگان یا نشانی و دیگر مشخصات آن‌ها ذکر نشود. این امر در کلیه فایل‌ها و نام فایل مقاله نیز رعایت شود. به هیچ عنوان از page Break در فایل مقاله استفاده نشود.

- عنوان مقاله به فارسی

کل پژوهش را تحت پوشش قرار دهد؛ تکراری نباشد؛ بیش از حد طولانی نباشد؛بدون ابهام و نارسایی بوده و خطابی یا شعرگونه نباشد.

- چکیدة فارسی

چکیدة فارسی، خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله است و حداکثر در 250 کلمه در یکپاراگراف به‌گونه‌ایتدوین می‌شود که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد کند. چکیده شامل تعریف مسئله، ضرورت تحقیق، کارهای انجام‌شده، روش تحقیق و نوآوری، داده‌های مورد استفاده و تجزیه‌وتحلیل نتایج به‌دست آمده است. در چکیده از ذکر هرگونه مرجعی خودداری ‌شود.

- کلیدواژه فارسی

نویسنده باید مباحث مهم خود را به صورت تک واژه جستجو نشان دهد. واژه‌های کلیدی حداکثر شامل 5 کلمه است.

- عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله باید ترجمة دقیق عنوان فارسی مقاله باشد.

- چکیدة انگلیسی

چکیدة انگلیسی مقاله در یک صفحه تنظیم می‌گردد و لازم است ترجمة مطابق مطالب چکیدة فارسی باشد. این بخش برای دستیابی به مقاله از طریق پایگاه‌های اطلاعات علمی اهمیت دارد و تنظیم مناسب آن می‌تواند معرف مقاله به زبان انگلیسی باشد.

- کلیدواژه انگلیسی

کلمات کلیدی می‌توانند ترجمة کلمات فارسی و یا دیگر کلمات مناسب برای جست‌وجوی مقاله باشند.

- مقدمه

مدخل مقاله و کلام نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد. طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه، اهداف، سوابق تحقیق، سؤال‌ها و فرضیه‌ها، روش تحقیق و مراحل آن، معرفی متغیرها و شاخص‌ها، محدوده تحقیق نیز دارای اهمیت است.

- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

این بخش جامع و دربرگیرندۀ ادبیات جهانی موجود در خصوص موضوع پژوهش بوده و بیان مختصری از آنچه در مقاله گزارش می‌شود. علاوه براین مرزهای علمی موجود را درنوردیده و یا نوآوری خاص نسبت به پژوهش‌های پیشین ارائه نماید.

- مواد و روش تحقیق

1- دربرگیرندة محدوده وقلمروپژوهش؛ 2- روش تحقیق ومراحل آن (روش تحقیق، جامعه آماری،روش نمونه‌گیری، حجم نمونه وروش تعیین آن،ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی آن‌ها)؛ 3- معرفی متغیرها و شاخص‌ها؛ 5- کاربرد روش‌ها و فنون. 

- یافته‌ها

ارائه نتایج دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جداول و نمودارهای لازم انجام پذیرد.

- بحث ونتیجه گیری

شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی است.

- سپاسگزاری

تشکر و قدردانی از سازمان تأمین‌کنندة داده و یا هر نوع تسهیلات در پیشبرد مطالعة حاضر، در این بخش انجام می‌گیرد. چنانچه مخارج مالی پژوهش یا تهیة مقاله از سوی مؤسسه‌ای تأمین شده باشد، نام مؤسسه در پایان مقاله در قسمت تشکر و قدردانی پیش از فهرست منابع درج شود. تشکر نویسندگان یک مقاله از یکدیگر مرسوم نیست.

- نحوه ارجاعات:

منابع و مآخذ به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

الف) در داخل متن: شیوه ارجاع در داخل مقاله باید با ذکر  نام‌خانوادگی، سال انتشار آورده شود؛ مانند: (صرافی، 1386).

برای منبعی با دو نویسنده به صورت: (سعیدی و عزیزپور، 1388)، (Appleyard and Lintell, 1972 ). درصورتی‌که بیش از دو نویسنده بود: (صرافی و همکاران، 1393) یا  (Timperio et al, 2004)

ب) در انتهای مقاله: ارائه منابع و مأخذ انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به صورت نمونه‌های زیر ارائه شود:

برای کتاب: نام‌خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،. سال انتشار. عنوان کتاب، شماره جلد، نام ناشر، نوبت چاپ، محل انتشار، تعداد صفحات.

نمونه فارسی کتاب:

- صرافی، م.، 1383. مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.، چاپ اول، تهران، 250 ص.

نمونه انگلیسی کتاب:

- Gakenheimer, R., 1978. The Automobile and the Environment: An InternationalPerspective, MIT Press, Cambridge, MA, 120 p.

برای نشریه: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.، سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، صفحات.

نمونه فارسی نشریه:

- ضیاء توانا، م.ح. و امیر انتخابی، ش.، 1386. روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش، مجله جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شماره 10، ص 107-129.

نمونه انگلیسی نشریه:

- Busche, D.  and Sponholz, B., 1992. Morphological and micro morphological aspects of the  sandstone karst of eastern Niger. Journal of. Geomorphology., v. 85, p. 1-18

- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود. مانند نمونه بیاورید:

https://www.amar.org.ir/ (1392/3/1)

- جدول‌ها و شکل‌ها

اطلاعات جداول نبایدبه صورت شکل ویا نمودار درمقاله آورده شوند. شماره و عنوان دربالای جدول ذکر گردد. در صورت اخذ جداول و شکل‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل‌ها به صورت وسط چین الزامی است.

هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

در جداول اعشار اعداد فارسی با / و انگلیسی با نقطه نوشته شود. بطور مثال 13/6 یا 6.13

توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به‌صورت زیرنویس ارائه گردد.

شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه‌وسفید و رنگی باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت Excel، Word) و با دقت dpi 600 ارائه گردد. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) در یکی از فرمت‌های gif, jpg, tif, تهیه شده باشند. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (Legend) به گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.

- فرمول‌نویسی

 فرمول‌ها می‌بایست به‌صورت ریاضی و با علائم اختصاری نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامی علائم اختصاری و یا متغیرها معرفی گردند. برای نام‌بردن از فرمول‌ها از واژة رابطه استفاده شده و به‌ترتیب ظاهرشدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند. لازم است تمامی رابطه‌ها شماره‌گذاری شوند و شمارة آن‌ها در سمت راست‌شان به‌صورت "رابطه 1)" نوشته شود. از نوشتن تکراری رابطه خودداری و هر جا که لازم است شمارة آن ذکر شود.

 

- نوع و اندازه قلم نگارش و حروف‌چینی به شرح زیر است:

* فایل مقاله به صورت Word و به همراه یک نسخه با فرمت PDF.

* تورفتگی سطر اول چکیده  با عمق 5 میلیمتر و با بهره‌گیری از تنظیمات پاراگراف.

* سایز کاغذ A4 و با حاشیه 3 سانتیمتر از چپ و راست و 3 سانتیمتر از بالا و پایین.

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

13

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده فارسی

بی نازنین نازک

11

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

متن مقاله

بی نازنین  نازک

12

زیرنویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ (فارسی)

بی نازنین  نازک

11

منابع و مأخذ (انگلیسی)

Times New Roman

10

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

 

شیوه داوری مقاله:

مقاله تنها با طی کردن مراحل داوری به چاپ خواهد رسید. در صورت رعایت چارچوب مورد نظر توسعة پایدار محیط جغرافیایی، مقاله با حذف مشخصات نویسنده یا نویسندگان برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورت ارائه نظر مشترک از سوی 2 داور مبتنی بر تأیید، رد یا اصلاح، همان نظر ملاک عمل خواهد بود؛ در صورت تفاوت نظر داوران، داور سوم ملاک تصمیم‌گیری درباره مقاله خواهد بود.