palette
سنجش تغییرات پوشش‌ گیاهی استان خراسان ‌رضوی طی دوره 2005-2015 (مورد‌ مطالعه: شهرستان خوشاب)

چکیده

پايش تغيير عموما جهت ارزيابي فرآيندهاي طبيعي، از قبيل اثرات بلندمدت تغيير اقليم که ناشي از علل نجومي است و همچنين فرآيندهاي کوتاه­مدت که شامل توالي پوشش­گياهي و فرآيندهاي ژئومورفولوژيکي است صورت مي­گيرد همچنين، پايش تغيير جهت ارزيابي اثرات ناشي از فعاليت­هاي انساني از قبيل جنگل­زدايي، کشاورزي و شهرسازي مورد استفاده قرار مي­گيرد همان­گونه که تغييرات محيطي انعکاس دهنده وضعيت مديريت اراضي است، روش­هاي پايش تغيير مي­تواند به ارزيابي اين عمليات کمک کند. در این راستا هدف از پژوهش ­حاضر آشکارسازی تغییرات پوشش­گیاهی منطقه خوشاب استان خراسان­رضوی طی دوره زمانی مربوط به سال 2005-2015 با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می­باشد برای بررسی و تجزیه تحلیل تغییرات از روش طبقه­بندی decision tree با توجه به استاندارهایی که توسط ناسا ارائه شده اجرا شد که ابتدا برای هر 16valu یک کلاس تعریف شد بر این اساس مشخص شده است که آستانه­ی تغییر در منطقه­ی مورد مطالعه با 1 انحراف از میانگین قرار داشته است پس از تعیین آستانه­ی تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده است جهت ارزیابی دقت تکنیک­های سنجش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره­ای Google Earth به ­دست آمد از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد براساس نتایج به­ دست آمده مشخص گردید که داده­های ارزیابی شده با دقت کل 91 و ضریب کاپای 88/0 در  ارزیابی پایش تغییرات پوشش­گیاهی منطقه­ی مورد مطالعه به خود اختصاص داده­اند.

واژگان کلیدی
پوشش‌گیاهی، تکنیک‌های سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطقه خوشاب استان خراسان‌رضوی.

منابع و مآخذ مقاله

-امیدوار، ک.، نارنگی‌فرد، م. و عباسی، ح.، 1394. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش‌گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‌ای، شماره 16، پاییز، صص 111-126.

-آرخی، ص.، 1394. آشکارسازي تغييرات پوشش/کاربري اراضي با پردازش شیءگرای تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از نرم‌افزار Idrisi selvi (‌مطالعه -موردی: منطقه ‌آبدانان)، فصلنامه علمی‌- پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 24 ، شماره 95، پاییز، صص 51-62.

-آرخی، ص. و نیازی، ی.، 1393. مقايسه تکنيک‌هاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي/پوشش‌گياهي با استفاده از RS وGIS (مطالعه‌ موردي: حوزه دره شهر- استان ايلام)، فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع ‌طبيعي (‌كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي‌)، دوره 5، شماره 3، پاییز، صص 81-96.

-آرخی، ص. و اصفهانی، م.، 1393. آموزش تصویری نرم‌افزار ادریسی، انتشارات دانشگاه گلستان،336ص.

-آرخی، ص.، نیازی، ی. و ادیب‌نژاد، م.، 1390. پایش تغییر پوشش‌گیاهی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور در حوضه‌ی سد ایلام، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 24، پاییز، صص 121-136.

-جباری، س.، خواجه‌الدین، س.‌ج.، جعفری، ر. و سلطانی، س.، 1393. بررسی تغییرات درصد پوشش-گیاهی مراتع با استفاده از تصاویر ماهواره‌اي در منطقه سمیرم اصفهان، مجله بوم‌شناسی کاربردي، سال سوم، شماره دهم، زمستان، صص 27-38.

-زارع‌چاهکوهی، م.ع.، طاهری محمدآبادی، ن. و آذرنیوند، ح.، 1395. ارزیابی تغییرات مکانی پوشش-گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه‌های بومشناسی سیمای سرزمین (مطالعه -موردی: مراتع پشتکوه استان یزد)، نشريه مديريت بيابان، شماره هفتم، بهار و تابستان، صص 46-56.

-شریفی، ل.‌، رسولی‌، ع.‌ا.‌، حجازی‌، م.‌ا.‌ و رستم‌زاده، ه.، 1392. آشکارسازی تغییرات کاربری/ پوشش اراضی با پردازش شئ‌گرای تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه ‌موردی: شهرستان تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهر، دوره 17، شماره 44، تابستان 1392، صص 203-214.

-محمدیاری، ف.، پورخباز، ح.ر.، توکلی، م. و اقدر، ح.، 1393. تهيه نقشه پوشش‌گياهي و پايش تغييرات آن با استفاده از تكنيك‌هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه ‌موردي: شهرستان بهبهان)، فصلنامه علمی - پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر)، دوره 23، شماره 92، زمستان، صص 24-34.

-مهدوی، ع.، فتحی‌زاد، ح. و شتایی‌جویباری، ش.، 1393. ارزیابی و تحلیل انواع روش‌هاي آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی/ پوشش‌گیاهی (مطالعه موردي: جنگلهاي حفاظت شده مانشت استان ‌ایلام)، نشریه پژوهش‌هاي علوم و فناوري چوب و جنگل، جلد 21، شماره چهارم، صص 187-210.

-Bailloeul, T., Duan, J., Prinet, V. and Serra, B., 2003. UrbanDigital Map Updating From Satellite High Resolution Images Using GIS Data as a Priori Knowledge, 2nd GRSSnSPRS Joint Workshop on “Data Fusion and Remote Sensing over Urban Areas”.

-Fung, T. and Ledrew, E., 1988. The determination of optimal threshold levels for change detection using various accuracy indices, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, v. 54, p. 1449-1454.

-Lu, D. and Weng, Q., 2007. A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance, International Journal of Remote Sensing, v. 28(5): p. 823-870.

-Lu, D., Mausel, P., Brondi´zio, E. and Moran, E., 2004. Change detection techniques, International Journal of Remote Sensing, 20 June, v. 25(12), p. 2365-2407.

-Mackie, R.I., 2013. Dynamic analysis of structures on multicore computers – Achieving efficiency through object oriented design, Advances in Engineering Software v. 66, p. 3-9.

-Mallupattu, P.K. and Sreenivasula Reddy, J.R., 2013. Analysis of Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing Data and GIS at an Urban Area, Tirupati, India, The Scientific World, 2013, p. 1-7.

-Weishou, Sh., Zhang Hui, Ji.Di. Shouguang, Y., Haidong, L. and Naifeng, L., 2011. The Response Relation between Climate Change and NDVI over the Qinghai-Tibet plateau, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 59, v. 5(11), p. 2438-2444.

-Yaghobzadeh, M. and Akbarpour, A., 2011. The effect of satellite image classification algorithm based on curve number runoff and maximum flood discharge using GIS and RS, Geography and Development, v. 9 (22), p. 5-22.

-Yu, H.Y., Cheng, G., Ge, X.S. and Lu, X.P., 2011. Object oriented land cover classification using ALS and GeoEye imagery over mining area, Transactions Nonferrous Metals Society of China, v. 21, p. 733-737.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.