palette
بررسی نقش مديريت شهری بر توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردي: شهرستان صومعه سرا)

چکیده

گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر منطقه است. استان گیلان پوشیده از جنگل­ها و دارای آب‌وهوای معتدل و مرطوب است. صومعه‌سرا که در منطقه غربی این استان واقع است؛ با وجود جاذبه‌های متعدد گردشگري، از جمله تالاب‌ها و دریاچه‌ها، مناطق کوهستانی و جنگلی، می‌تواند با مديريت و برنامه‌ریزی صحیح به قطب مهم گردشگری در سطح منطقه تبديل و به‌عنوان يكي از محورهاي مهم گردشگري كشور مطرح شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مديريت شهری صومعه سرا به عنوان یکی از مقصدهای گردشگری در مناطق شمالی کشور و ارائه راهکارهایی به‌منظور توسعه صنعت گردشگری است. روش پژوهش حاضر، براساس نوع هدف، كاربردي و براساس نوع روش، توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري این پژوهش، كليه گردشگران ورودي به شهرستان صومعه‌سرا بوده‌اند که با استفاده از جدول مورگان، 384 نمونه به روش تصادفي خوشه‌ای انتخاب و مورد مصاحبه و پرسش قرار گرفتند. همچنين از آزمون‌های آماري، نظير آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تي براي بررسي فرضیه‌ها استفاده‌ شده است. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده این است که از میان شاخص‌های مورد بررسی، ضعف‌های مديريت شهري (01/69%)، نبود يكپارچگي مديريت در بهره‌برداری پايدار از جاذبه‌ها (81/82%)، كمبود امكانات (78/75%)، نبود دسترسي و اطلاع‌رسانی (0/69%)، بیشترین سهم را در نارضایتی گردشگران ایفا می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد كه اين منطقه علی‌رغم برخورداري از ظرفيت تبدیل ‌شدن به يك منطقه نمونه گردشگري، ضعف عملکرد در حوزه مديریت و کمبود تبليغات از موانع اساسي در راه رسيدن به این مهم است.

واژگان کلیدی
صنعت گردشگری، مدیریت شهری، گردشگر، توسعه‌ی پایدار، مقاصد گردشگری.

منابع و مآخذ مقاله

-ابراهیمی منیق، ج. و ایروانی، م.‌ر.، 1385. بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی - اجتماعی صنعت توریسم در توسعه اقتصادی، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران (دانشگاه آزاد واحد خلخال)، سال 2، شماره 7، صص107- 129.

-اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی استان گیلان، 1395. رشد اقتصادی حاصل از گردشگری صومعه سرا؛ منبعی موثر برای توسعه همه جانبه این شهرستان، چاپ اول، رشت، 250 ص.

-آسايش، ح. و كوچكي نژاد ارم ساداتي، ف.، 1384. سازماندهي فضايي روستاها از ديدگاه جغرافياي كاربردي (مطالعه موردي: شهرستان صومعه‌سرا) ، فصلنامه جغرافيايي سرزمين، سال دوم، شماره 6، صص 1-12.

-بهنام مرشدی، ح.، حسنعلی فرجی، س.، رضوانی، م.‌ر. و محمدیان، ز.، 1395. برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعه‌ی موردی: استان فارس) ، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 48، شماره 2، صص 227-295.

-پاپلی یزدی، م.‌ح. و سقایی، م.، 1386. گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سازمان سمت.، چاپ اول، تهران، 320 ص.

-حسام، م. و کریمی، س.‌ه.، 1395. ارزیابی و اولویت‌بندی مقصدهای گردشگری براساس ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان) ، فصلنامه علمی - پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، سال چهاردهم، شماره ۴۹، صص 337-355.

-رسول زاده اقدم، ص.، میر محمدتبار، س.‌ا.، عدلی پور، ص. و زینی‌وند، ی.، 1395. فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، مجله مطالعات جامعه شناسی (دانشگاه آزاد)، سال 8، شماره 30، صص 63 -80 .

-رضوانی، ع.‌ا.، 1384. جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور.، چاپ چهارم، تهران، 350 ص.

-رکن الدین افتخاری، ع.‌ر.، رمضان نژاد، ی. و پورطاهری، م.، 1394. سنجش رضایت‌ گردشگران از مقاصد گردشگری ساحلی مناطق روستایی استان گیلان، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال 49، شماره 3، صص 571-585.

-رکن الدین افتخاری، ع.‌ر.، رمضان نژاد، ی. و پورطاهری، م.، 1395. سنجش نگرشی اثرات گردشگري ساحلی بر توسعه‌ی پایدار روستاهاي ساحلی استان گیلان، مجله آمایش جغرافیایی فضاء، سال 6، شماره 20، صص 145-160.

-رمضان زاده لسبوئی، م.، اکبریان رونیزی، س.‌ر.، رمضانی فر، ح. و حیدری، ز.، 1394. توسعه‌ی گردشگری در شهرهای ساحلی و امنیت اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: شهر تنکابن) ، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، سال 3، شماره 3، صص 309-324.

-رمضان نژاد، ی.، رکن الدین افتخاري، ع.‌ر. و پورطاهري، م.، 1395. سنجش نگرشی اثرات گردشگري ساحلی بر توسعه‌ی پایدار روستاهاي ساحلی استان گیلان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، شماره بیستم، صص 145-160.

-رمضانی، ب. و نیکدل، ن.، 1389. شناخت عوامل موثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان صومعه‌سرا، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، سال پنجم، شماره 13، صص 48-59.

-رهنمایی، م.‌ت.، ملک نیا، م. و جهانیان، م.، 1390. نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقه 25 در توسعه گردشگری شهر تهران، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 3، شماره 12، صص 73-86.

-سجادی، ا. و احمدی، ف.، 1392. «ارزيابي اثرات گردشگري روستايي شهرستان فومن از ديدگاه جامعه روستايي»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هشتم، شماره 2، صص 155-175.

-سجاسی قیداري، ح.‌ا.، رومیانی، ا. و جعفري، ن.، 1393. سنجش و ارزیابی پایداري مقصدهاي گردشگري روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردي: دهستان درب گنبد - شهرستان کوهدشت، مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزي فضایی (جغرافیا)، سال چهارم، شماره 12، صص 103-126.

-ضيايي، م. و حسن پور، م.، 1392. تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق، فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري – منطقه‌اي، سال سوم، شماره نهم، صص 15-28.

-ظهیري نیا، م. و نیکخواه، ه‌.، 1395. بررسی نگرش ساکنان شهر بندرعباس نسبت به تأثیرات گردشگري، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سال دهم، شماره 3، صص 43-65.

-قادری، ا.، فرجی راد، ع.‌ر. و بروجی، س.، 1390. جایگاه گردشگری در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مناطق آزاد (مطالعه موردی: قشم) ، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص 101-114.

-قوایی، م. و صفرآبادی، ا.، 1390. نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) ، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره اول، شماره 4، صص 35-52.

-کاظمی، م.، 1388. مدیریت گردشگري، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، 300 ص.

-مرکز آمار ایران، 1395. برآورد و پیش‌بینی جمعيت استان گیلان.

-معصومی راد، ر.، 1381. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان، انتشارات اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی گیلان چاپ اول، رشت، 200 ص.

-مولائی هشجین، ن.‌ا. و ابراهیمی، ح.، 1393. شناسایی قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال چهارم، شماره 16، صص 95 -108.

-مهدی زاده، ج.، 1383. مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ایران، مجله مجلس و پژوهش، سال 32، شماره 44، صص 121-152.

-نیک دل، ن.، مسلمی پور لالمی، پ. و رضاپور هندخاله، آ.، 1394. حاشیه‌ی تالاب انزلی؛ نقش انزوای جغرافیایی مناطق برکندی جریان گردشگری؛ مطالعه موردی: شهرستان صومعه‌سرا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، سال 10، شماره 110، صص 32-41.

-Akbarpour, H., Bagheri, S., 2015. Tourism Economy in Iran, Iranian journal of business and economics. v. 2, p. 96-121.

-Allahdadi, F., 2011. Factors contribute to underdevelopment of tourism industry in Iran, Journal of American Science, v. 23, p. 870-873.

-Altinay, M., Hussain, K., 2005. Sustainable tourism development: a case study of north Cyprus, International journal of contemporary hospitality management, v. 17, p. 272 – 280.

-Annual report on the economic impact of travel and tourism in the world, 2016. World Travel and Tourism Council (WTTC).

-Aqajani, H., Azkia, M., 2016. The Sociological Analysis Of Tourism industry in development Of gilan Province, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, v. 6, p. 184-189.

-Bakr M. Aly Ahmed. Social and culture impacts of tourism growth incostal environments and the potential for sustainability: case study of Egypt and use, International journal of arts and humanities, v. 1, p. 32-47.

-Brunt, P., Courtney, P., 1999. Host Perceptions of Sociocultural Impacts, Annals of Tourism Research, v. 26 , p. 493-515.

-Butler, R.W., 1980. The concept of a Tourist area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer., v. 24, p. 5-12.

-Butler, R.W., 1993. Tourism: an evolutionary perspective”, Tourism & sustainable development: monitoring, planning, & managing, v. 37, p. 27-43.

-Butler, R.W., 1998. Sustainable tourism–looking backwards in order to progress? sustainable tourism: Geographical perspectives, v. 21, p. 25-34.

-Doxey, G.V., 1975. A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants: Methodology and Research Inferences, In Travel and Tourism Research Associations Sixth Annual Conference Proceedings, v. 3, p. 195-198.

-Galdini, R., 2007. Tourism and The City: Opportunity for Regeneration, Tourismos, v. 2, p. 95- 11.

-Gilmore, J.H., 2002. Differencing Hospitality cooperation’s via Experiences, Cornell Hotel and Restaurant: Quarterly, v. 43, p. 87- 92.

-Kim, M., Lee, Ch. and Bonn, M., 2016. The effect of social capital and altruism on seniors' revisit intention to social network sites for tourism related purposes, Tourism Management, v. 53, p. 96-107.

-Lagiewski, R.M., 2006. The application of the TALC model: A literature survey, the Tourism Area Life Cycle., v. 1. p. 27–50.

-Lawson, R.W.J. Lawson, RW. Williams, J. Young, T. Cossens, j. and Cossens, J., 1998. A Comparison of Residents’ Attitudes towards Tourism in 10 New Zealand Destinations, Tourism Management. v. 19, p. 247- 256.

-Lozano-Oyola, M., Blancas, F.J., Gonzalez, M. and Caballero, R., 2012. Sustainable Tourism Indicators as Planning Tools Cultural Destinations, Ecological Indicators, v. 18, p. 612- 675.

-Mason, P. Leberman, S., 2000. LocaL Planning for recreation and tourism: Mountain biking in the Manawatu region of New Zealond, journal of sustainable Tourism. v. 8, p. 84-97.

-Rasoolimanesh, S.M., Jaafar, M., Kock, N. and Ramayah, T., 2015. A revised framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents' perceptions, Tourism Management Perspectives, v. 16, p. 335–345.

-Ryan, C., Scotland, A. and Montgomery, D., 1998. Residents Attitudes to Tourism Development: A Comparative Study between the Rangitikei, New Zealand, 200 p.

-Smith, M.D.Krannich, R.S., 1998. Tourism Dependency and Resident Attitudes, Annals of Tourism Research. v. 25, p. 783-802.

-Taghizadeh Yazdi, M.R. and Barazande, H., 2016. Identifying and Ranking Health Tourism Development Barriers in Iran Using Fuzzy VIKOR Method, Asian Social Science, v. 12, p. 210-241.

-Tosun, C., 2001. Regional Planning Approaches to Tourism Development, Tourism Management, v. 17, p. 519-531.

-Tsundoda, T. and Mendlinger, S., 2009. Economic and Social Impact of Tourism on a Small Town Service Science & Management., v. 4, p. 61-70.

-Yang, L., 2010. Ethnic tourism and cultural representation, Annals of tourism research, v. 38, p. 561-585.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.