palette
نقد زبان و ادبیات خارجی
تصویر صفحه خانگی مجله

نقد زبان و ادبیات خارجی

شماره جاری : دوره 15، شماره 21 (1397)، پاییز و زمستان ۹۷

شاپا چاپی : 2008-7330

شاپا الکترونیکی : 2588-7068

- دوفصلنامه

 - آغاز انتشار: ۱۳۸۸

- نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC و DOAJ و MLA

 

- مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

- این مجله مقالات را فقط به زبان فارسی قبول می نماید.

- لطفا پرسش های خود را فقط از طریق رایانامه مجله مطرح و ارسال فرمایید: 

clls@sbu.ac.ir

سردبیر: دکتر جلال سخنور (استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

اهداف و زمینه ها:

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

پایگاه های نمایه کننده:

  • watch_laterمقالات در دست چاپ

    آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

    email