palette
بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌
مریم مرادی, مرضیه رحمانی

چکیده

بیش از یک سده است که مسئله­ی‌‌‌ رابطه­ی‌‌‌ متقابل زبان و فرهنگ اذهان بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول داشته­ است. زبان در نظر بسیاری از انسان­‌شناسان به‌‌‌مثابه عنصری در میان عنصرهای دیگر در حیطه­ی‌ تعریف فرهنگ و به‌‌‌‌عنوان دانشی به‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که «به طور اجتماعی کسب می­شود». از یک سو، انتقال فرهنگ در فراگیری زبان‌‌ها مؤثر و وجود گونه‌‌­های زبانی نیز تا حد زیادی به وجود فرهنگ‌­ها وابسته است. در هر فرهنگی هزاران نظام مصنوعی نشانه­ای وجود دارد و همه­ی آنها مدل‌­های بازتاب‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده زبان هستند. از سوی دیگر زبان جهان کاملی است که قادر است با واژگان و معانی خود، فرهنگ را با تمام مرزها و جامعه را با تمام پیچیدگی‌‌‌‌هایش در خود احاطه کند. در پژوهش پیش‌ رو، رابطه‌‌‌ی‌‌‌ فرهنگ و زبان از دیدگاه زبان‌‌‌‌‌شناختی که بطور عمده در فرضیه‌‌‌‌ی‌ نسبیت زبان‌‌‌‌‌‌شناختی تجلی یافته‌، مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این مقاله درصدد است تا با هدف توصیف رابطه‌‌‌ی‌‌ زبان و فرهنگ در قالب رویکردهای‌ علوم‌‌ شناختی‌ مختلف، به ارائه و متعاقباً ‌تحلیل و تبیین آراء صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظران این‌ مهم بپردازد. روش این مقاله مطالعه‌ی‌‌‌‌‌‌ کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌ است. یافته‌‌‌‌‌‌های‌ مطالعه‌ حاکی‌ از آن‌‌‌‌‌ است که زبان و فرهنگ رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌ متقابلی با یکدیگر دارند. از ‌یک سو زبان ابزار اصلی فرهنگ و شرط وجود فرهنگ است، از سویی دیگر جزئی از فرهنگ و محصول فرهنگ.

واژگان کلیدی
رابطه‌ی‌ متقابل، زبان، فرهنگ، فرضیه، انسان، جامعه.

منابع و مآخذ مقاله

-اسمیت، فیلیپ (1383)، درآمدی بر نظریه ی فرهنگی(چاپ سوم)، ترجمه ی حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

-انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن (چاپ اول)، تهران: سخن.

- انجو شیرازی، میرجلال‌الدین حسین‌ابن فخر‌الدین (1351)، فرهنگ جهانگیری (چاپ اول)، مشهد: چاپخانه‌ی دانشگاه مشهد.

-بارکر، کریس (1391)، مطالعات فرهنگی(نظریه و عملکرد)، ترجمه ی فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه، تهران: پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

- پهلوان، چنگیز (1388)،فرهنگ و تمدن(چاپ اول)، تهران: نشر نی.

- دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا (چاپ دوم)، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- روح الامینی، محمود (1388)، زمینه ی فرهنگ شناسی، تهران: عطار.

-عضدانلو، حمید (1384)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی.

- عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید (چاپ اول)، تهران: انتشارات اشجع.

- لاجوردی، هاله (1384، زمستان)،نظریه های زندگی روزمره، مجله‌نامه علوم اجتماعی، شماره 26، ص 129.

- لوتمان، ی (1390). اوسپنسکی، بی.ای ، در باب سازوکار نشانه شناختی فرهنگ. ترجمه فرزان سجودی، در: مجموعه مقالات نشانه شناسی فرهنگ، تهران: نشر مهر.

- معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی (چاپ اول)، تهران: کتاب پارسه.

- معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی (چاپ پنجم)، تهران: چاپخانه‌ی سپهر.

- نفیسی، علی‌اکبر (1343)، فرهنگ نفیسی (چاپ اول)، تهران: انتشارات کتابفروشی خیام.

- یول، جورج (1388)، نگاهی به زبان(چاپ هشتم)، نسرین حیدری، تهران: انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها).

- Базарова,Л.В. Образование и культура России в изменяющемся мире// К вопросу о соотношении языка и культуры.-Новосибирск, 2007.-C. 72-76.

- Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества.-М., 1979.

- Звегинцев, В.А. История языкознания XIX и XX в очерках и извлечениях.-М., 1960.

- Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.-Волгоград, 2002.

- Кацнельсон, С.Д.Содержание слова, значение и обозначение. – М – Л: Наука, 1965. – 111 с.

- Кнабе, Г.С. Двуединство культуры//Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима.-М., 1993.

-Кокарева, Е.А. (2010, С.233-237), Язык и культура: проблема взаимоотношения и взаимовлияния/ IV Всероссийская научно-практическая конференция: М-во образования и науки Рос. Федерации, (4;12 нояб. 2010 г.; Нижний Тагил).

- Коул, М. Культура и мышление // Психологический очерк; под ред. А.Р, Лурия.-М.: Прогресс, 1977.- 262 с.

- Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества.-СПб., 1996.

- Маслова В.А.Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

- Сепир, Э. Язык, раса, культура//Избранные труды по языкознанию и культурологии.-М., 1993.

- Смелзер, Н. Социология.-М., 1994.-С.48-53.

- Сепир Э.Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – С. 261

- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – В кн.: Ф. Соссюр Труды по языкознанию. – М., 1977. – С. 66

- Тер-Минасова, С.Г. Языки и межкультурная коммуникация //Учебное пособие.-М.: Слово, 2000.-262 с.

-Тимашева О.В.Введение в теорию межкультурной коммуникации. – М.: УРАО, 2004. – С. 72

- Толстой, Н.И. Язык и культура//Язык и народная культура. -Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике.-М., 1995.

- Уорф, Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку// Новое в зарубежной лингвистике.-М., 1960.- Вып. 1.

- Хайдеггер, М. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе.-М.,1986.

-Armstrong, N. (2005).Translation, Linguistics, Culture.Toronto: Multilingual Matters LTD

- Bernetein, B. Social class, language and socialization// Thepsychosociology of language / Ed. S. Voscovici.-Chicago: Markham Publishing Co., 1972.

- Glenn Jordan, Chris Weedon, Cultural politics, Blackwell,1995,Pp.3-23.

-Halliday, M.A. K. (2003) On Language Linguistics, New York, NY: Continuum

-Harrof, P. B."On Language" in J. F. cuber and P Harroff (ads), readings in sociology. New York: Appleton-Century-Croft,1962, pp. 61-68

- Klaus P. Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft, Francke,1995, p.9.

-Noble, W. and Davidson, I.(1996) Human Evolution, Language and Mind, Cambridge University Press.

- Raymond Williams, Keywords, Fontana Press, 1976, 1983, 1988, 87-93.

- Raymond Williams, Culture, London, 1983.

-Resager, K.(2006). Language and Culture. Multilingual Matters LTD

-Roland Barthes.(1977). The death of the auther, op. cit., p. 146

-Roy Sommer,Grundkurs Cultural Studies/ Kulturwissenschaften, Klett, 2003, Pp. 7-12.

-Tennbruck, Der Fall der Moderne, WestdeutscherVerlag, Opladen, F.H., Pp.15-18

-Weedon, c., Tolson, A. and Mort, F. (1980) Introduction to Language Studies at the Center in Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrewe Lowe and Paul Willis (eds) calture, media, language, Hutchinson.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.