palette
بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند: نقش جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت
محمد اکبری بورنگ, سیدعلی حسینی, زینب قوامی راد

چکیده

چکیده

راهبردهای یادگیری عملکردهای خاصی هستند که استفاده از آن‌ها از سوی فرد، فرآیند یادگیری را آسان‌تر، سریع‌تر و مؤثرتر می‌کند و انتقال یادگیری را به موقعیت‌های جدید ممکن می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی عمومی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند برحسب جنسیت، بومی - غیربومی و محل سکونت بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی گاردنر بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون T مستقل استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد راهبردهای حافظه، فرآیند جبرانی، راهبردهای کلی زبان (05/0 P<) و فرآیند فراشناختی و نگرش به زبان برحسب بومی- غیربومی متفاوت می‌باشد (01/0 P<) و در بررسی راهبردهای یادگیری و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی برحسب جنسیت و محل سکونت تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به نتایج پژوهش و نقش تفاوت‌های فردي يادگيرندگان ازجمله بومی- غیربومی بودن در یادگیری زبان انگلیسی برگزاری کارگاه‌هایی جهت ارتقاي کیفیت تحصیلی دانشجویان و افزایش توان یادگیری آنان در درس زبان ضروری می‌نماید.


واژگان کلیدی
كليدواژه‌ها: راهبردهای یادگیری، نگرش به یادگیری زبان انگلیسی، دانشجویان.

منابع و مآخذ مقاله

منابع و مأخذ:

البرزی، ش و سامانی، س. "بررسی و مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. " مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15، (1378).

اختری، طاهره. " تأثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرایند یادگیری زبان عربی." مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، 6، (1385): 98-81.

آقا احمدی، قربانعلی؛ مبشرنیا، رضا. " ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به زبان انگلیسی." پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال اول، 4، (1386).

بلوچ، حفیظه. " مقایسه هوش هیجانی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه و نقش آن در نگرش نسبت به درس زبان انگلیسی." پایان‌نامه ارشد برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، ایران، (1393).

پیشقدم، رضا. " ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی." پژوهش‌های زبان خارجی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 208، سال 51، (1387): 51-23.

دوردی نژاد. " ساخت، رواسازی و پایاسازی پرسش‌نامه انگیزش و نگرش یادگیری زبان انگلیسی." ماهنامه جستارهای زبانی، 6(2)، (1393): 128-107.

زارعی تجره، عباس. "بررسی نقش سن، جنسیت و آموزش‌های قبلی دانشجویان رشته‌های زبان انگلیسی بر موفقیت آنان در فراگیری زبان." پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان، (1375).

شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ خیر، محمد. " نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان یک‌زبان خارجی." پژوهش زبان‌های خارجی، 39 (1386): 94-83.

صدیقی، فیروز؛ زرافشان، مهرداد. " تأثیرات نوع نگرش و انگیزه بر استفاده از راهبردهای یادگیری زبان توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی." مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 46 (1385): 80-71.

کریمی، یوسف. روانشناسی اجتماعی. تهران: دانشگاه پیام نور، (1386).

هاشمی، سید محسن؛ چناری، رقیه؛ طهماسبی، رحیم. " ارزیابی مهارت‌های لازم برای حل یک تکلیف پیچیده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1392." مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 22، شماره 7(1392).

Anugkakul, G. (2011). A Comparative Study in Language Learning Strategies of Chinese and Thai students: A Case Study of Suan Sunandha Rajabhat University. European Journal of Social Sciences, Vol. 19, No. 2: 163-174.

Bialystok, E. (1983).The Role of conscious strategies in second language proficiency. Modern Language Journal, 65: 24-35.

Bogaards, P.)2000(. Aptitude et Affectivité Dans L'apprentissage Des Langues Étrangères. Paris: Crédif.

Brenner, J. )1997(. "An Analysis of Students' Cognitive Styles in Asynchronous Distance Education Courses". Inquiry. No. 1.

Chamot, A.U. (1999). Learning strategy instruction in the English classroom. http:Langue.Hyper Chubu. Ac.jp/jalt/pub/tlt/gg/jun/chamot-htm.

Chalak A. and kassian Z(2010). Motivation and Attitudes of Iranian undergraduate EfL students Towards Learning English GEMA online, Journal of Language studies, Vol. 10,2, p.37-56.

Elise. R. (2001).Individual differences in second Language learning. Lecture given at national chengchi university September.

Ellis R. (1994). the study of second Language Acquisition, Oxford university.

Ehrlich, S(2001), Gendering the„learner‟: Sexual harassment and second language acquisition. In A. Pavlenko, a. Blackledge, I. Piller & M Teutsch Dwyer(Eds.), Multilingualism, second language learning and gender. Berlin: Mouton de Gruyter, 104-129.

Green, J.MY & oxford, R. (1995).A closer look at Learning strategies, 12 proficiency, and gender. Test Guartenly, 29, 261-297.

Gardner, R. C., Tremblay, P. F. & Masgoret, A. (1997). Towards a full model of secondlanguage learning: An Empirical Investigation. The Modern Language Journal, 81, 345-52.

Gardner, Robert C. (1985). Social Psychology and Second Language Acquisition. The Role of Attitudes and Motivation. London: Arnold.

Gorjian, B. (2006). The role of teacher/learner variables in teaching/learning EFL. Unpublished Ph.D. Dissertation. Research and Science campus Khorasgan Branch.

Gardner, R. (1982). On Gardner on Affect: A discussion of validity as it relates to the attitudinal/motivational test battery: A response from Gardner. Language Learning, 32 (3), 191-199.

Goh, C. M. & Kwah, P. F. (1997). Chinese ESL students, learning strategies: A look at frequency, proficiency and gender. Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 2(1)5.39–53.

Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31: 367-383

Gu, Y. (2002). Gender, academic major, and vocabulary learning strategies of Chinese EFL learners. RELC Journal, 33(1): 35–54.

Gross, R. D. )1992(. Psychology: the Science of Mind and Behavior. London: Hodder & Stoughton.

KhamKhien, A. (2010). Factors Affecting Language Learning Strategy Reported Usage by Thai and Vietnamese EFL Learners. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 7, No. 1, PP: 66-85.

Krashen S. (1981) Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Press.

Kroeger, O., & Thuesen, J. )1988(. Type Talk: The 16 Personality Types that Determine how we Live, Love andWork. New York: Dell.

Mochizuki, A. (1999). Language learning strategies used by Japanese university students. RELC Journal, 30: 101-113.

Mujtaba, B., & Mujtaba, L. (2002). Creating a healthy learning environment for studentsuccess in the classroom. The Internet TESL Journal. 1-5.

Mochizuki, A. (1999). Language learning strategies used by Japanese university students. RELC Journal, 30: 101-113.

Nisbet, J., & Shucksmith, J. (1991). Learning strategies. London: Routledge

Oxford, R.L. (1990).Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, MA:Heinle and Heilnle.

Oxford, R. L.) 1993(: Research on second language learning strategies. Annual Review of applied linguistics 13, 175-187.

Oxford, R. L., Nyikos, M., & Ehrman, M. E. (1988). Vive la difference? Reflections on Sex Differences in Use of Language Learning Strategies. Foreign Language Annals, 21(4): 321-329.

Oakes, (2001),Language and national identify: comparing france and Sweden, Amesterdam:John Benjamins.

Pintrich,p.R,& DeGroot,E.V. (1990). Regulated Learning components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational psychology, 82, p.33-40.

Politzer, R & McGroarty, M (1985). An exploratory study of learning behaviours and their relationship to gains in linguistic and communicative competence, TESOL Quarterly 19, 103-123.

Philbin, M. )1995(. "A survey of Gender and Learning Styles". A Journal of Research. No. 32.

Reid, J.M., (1987): The learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly 9, 41-51.

Riemer, Claudia. (2006) “Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen: Der Lerner als,Einzelgänger“. Konsequenzen für die Theorie und Empirie des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen.“ Vom Lehren und Lernen fremder Sprachen. Eine vorläufige Bestandaufnahme. Scherfer, P.; Wolff, D. (eds). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 223-244.

Salem,M.N. (2006). The Role of Motivation, Gender and Language Learning Strategies in EFL Proficiency.Unpublished Master Thesis. American University of Beirut. Available From Http://www. Nadasisland. Com/ Salem- Thesis- TEFL-2006.Html.

Tajedin, Z. (2001). Language learning strategies: A strategy-based approach to L2 learning, strategic competence, and test validation. Unpublished doctoral dissertation. AllamehTabatabaee University, Tehran, Iran.

Vandergrift, L. (1997b). The comprehension strategies of second language(French) listeners: A descriptive study. Foreign Language Annals, 30(3): 387-409.

Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learner in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243.

Wen, Q., & Wang, H. (1996). The relationship of learner variable to score on CET Band-4. Foreign Language Teaching and Research, 28(4), 33–39.

Zeinol Abedin, M. (2012). EFL students' attitudes towards learning English language, 8(2), 116-134.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.