palette
جستاری بر پست اومانیسم بوم گرا
دیانوش صانعی

چکیده

چکیده:

در دهه های اخیر تحولات و پيشرفت هاي بزرگ در زمينه هاي زيست شناسي و ژنتيك و فناوري هاي مرتبط با آنها اميدها و دشواري هاي زیادی به بارآورده است. این تحقیق با نقد و بررسی رمان اریکس و کریک اثر مارگارت اتوود سعی در پاسخ به سوالاتی در خصوص مفهوم "انسان" در عصر علم و فن اوری دارد. مقاله حاضر با تأکید بر نقد پسا انسان، جستاری بر پاد آرمانشهربوم گرای مارگارت اتوود نویسنده معاصرکانادایی است. او نشان می دهد که چگونه انسان بواسطه فن اوری مدرن به صورتی مخرب به دستکاری طبیعت در ساخت و شبیه سازی موجوداتی آرمانی و بوم گرا می پردازد. انسان گرایی به عنوان دیدگاهی که انسان و منافع او را بر غیرانسان متقدم می شمرد به پسا انسان گرایی تبدیل می شود. در عصر فن اوری یکی از اصلی ترین راه های برون رفت از بحران های زیست محیطی مانند گرمایش کره زمین وتغییرات اقلیمی که نابودی تدریجی کره خاکی را ببار می آورد، بررسی پیامدهای  فرهنگی  تفکر انسان گرا می باشد. چگونگی خلق پسا انسان با تمایلات بوم گرایانه  که کمترین تاثیر را بر طبیعت و محیط زیست دارد و تعریفی که از این مفهوم در اثار این نویسنده دیده میشود محوراصلی این تحقیق محسوب می شوند. گرچه هنوز مبانی نظری  نقد بوم گرا انسجام لازم برای نقد پسا انسان را ندارد، نویسنده مقاله حاضر سعی دارد از این منظر با نگاهی تازه این مقوله را بررسی کرده و مدل‌های رابطه انسان و طبیعت را با این اتکا، در عصر فن اوری،  با عنوان پسا اومانیسم یا پسا انسان بومگرا تحلیل نماید. در این مقاله مفهوم پسا انسان آرمانی به چالش کشیده می شود و نشان داده می شود که  چگونه جهان شبکه ای از تعامل انسان و حیوان، طبیعت و فرهنگ است.در این جا، با تمرکز بر دغدغه های زیست محیطی اتوود، پژوهشگر بر آن شده است که پیامدهای انقلاب فناوری زیستی و اثرگذاری سلطه فن اوری در مبدل شدن جهان به پادآرمانشهری دهشتناک را تفسیر کند.

واژگان کلیدی
کلیدواژه ها: نقدبومگرا، مارگارت اتوود، طبیعت، پسا انسان گرایی (پست اومانیسم)، پاد آرمانشهر

منابع و مآخذ مقاله

منابع:

روویون، فردریک، آرمانشهر در تاریخ اندیشه غرب، عباس باقری، تهران: نشر نی، 1385

فرشید، سیما و الهه رضایی "نقش ایدئولوژی آموزشی در حفظ نظام سرمایه‌داری در رمان‌های آریکس و کریک و سال سیل اثر مارگارت آتوود". فصل نامه علمی پژ.وهشی نقد زبان و ادبیات خارجی، پاییز و زمستان 1392

Atwood, Margaret. Oryx and Crake. New York: Talese, (2003).

_____________. The Handmaid's Tale. London: Virago Press, 1985

Bouson. J. Brooks, ‘We’re Using Up the Earth. It’s Almost Gone’: A Return to the Post-Apocalyptic Future in Margaret Atwood’s TheYear of the Flood’, Journal of Commonwealth Literature, 46:1 (2011)

Buell, Lawrence. The Environmental imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture. London: Princeton University Press. (1995).

Carson, Rachel. Silent Spring, London: Penguin.( 1999).

Fukuyama, Francis, Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution,

London ,(2003).

Garrard, Greg. Ecocriticism. London and New York: Routledge.(2004)

Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm (Eds).The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens: University of Georgia Press. (1996).

Glover, Jayne. ‘Human/Nature: Ecological Philosophy in Margaret Atwood’s Oryx and Crake’ [Accessed 8 March 2014].

Haraway D. Simians, Cyborgs and Women – The Reinvention of Nature,London, Free Association Books.( 1991).

Hayles N. K. How We Became Posthuman – Virtual Bodies in Cybernetics,Literature and Informatics, The University of Chicago Press, Chicago and London, (1999).

Howells Coral Ann. (ed.). The Cambridge Companion to Margaret Atwood, Cambridge University Press, Cambridge (2006).

Huggan, Graham and Helen Tiffin.Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, and Environment. London and New York: Routledge,( 2010).

Heise, Ursula K. "The Hitchhiker's Guide to Ecocriticism". PMLA 121.2.PP. (2006)

Ingersoll, Earl G., “Survival in Margaret Atwood’s Novel Oryx and Crake”, Extrapolation,XLV(Summer 2004), 162-175.

Kerridge, Richard and Neil Sammells (Eds).Writing the Environment: Ecocriticism and Literature. London: Zed Books. (1998).

Phillips, Dana. The Truth of Ecology: Nature, Culture, and Literature in America. New York: Oxford University Press.(2003).

Synder K. “‘Time to Go’: the Post-Apocalyptic and the Post-Traumatic inMargaret Atwood’s Oryx and Crake”, Studies in the Novel, 43: 4, pp. 470-489. (2011).

Teeuwen, Rudolphus. ‘Ecocriticism, Humanism, EschatalogicalJouissance: J. G. Ballard and the Ends of the World’, TamkangReview, 39:2 (2009)

Tolan, Fiona. Margaret Atwood – Feminism and Fiction, Editions Rodopi B.V.,Amsterdam-New York NY. (2007).

Wolfe, Cary.What is Posthumanism?, University of Minnesota Press,Minneapolis and London. (2010).


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.