بازتاب آب (آب جواني، آب ناپاك، آب محتضر) در سه اثر كولت

فرناز ارفعی زاده, فرانک اشرفی

چکیده


چكيده

بررسي تصاوير عناصر چهارگانه آب، باد، خاك و آتش همواره از درون‌مايه‌هاي  اصلي نقد مضموني به شمار مي‌رود. تصاوير عناصر چهارگانه خصوصاً تصوير مربوط به عنصر آب در دنياي خيالي كولت، يكي از نويسندگان زن فرانسوي مطرح قرن بيستم مشاهده مي‌شود. تصاوير عنصر آب در شكلهاي متفاوت و مختلفي در آثار اين نويسنده به چشم مي‌خورند كه از آن جمله مي‌توان به آب جواني، آب ناپاك و آب محتضر اشاره كرد. آيا اين تصاوير در بررسي دنياي ادبي اين نويسنده از ديدگاه نقد مضموني نقش مهمي را ايفا مي‌كنند؟ آيا بررسي تصاوير اين سه آب راهي است براي درك مفاهيمي جديد در آثار كولت؟ موضوع بحث مقاله حاضر تحليل و تفسير اين تصاوير در سه اثر كولت، پيچك‌هاي تاك، سيدو و گندم نارس مي‌باشد. سعي بر آن داريم تا با بررسي اين تصاوير به درك هر چه بيشتر اين سه اثر نامبرده، درونمايه‌ها، حالات روحي و تأثيرات اين تصاوير بر روح و جان نويسنده بپردازيم.

 


واژگان کلیدی


كولت، نقد مضموني، سيدو، پيچك‌هاي تاك، گندم نارس.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


كتابنامه

• استوارت، جون، هنيد. (1382ش). كولت. ترجمه ليندا نصرتي. تهران: نشر ماهي.

• باشلار، گاستون. (1378ش). روانكاوي آتش. ترجمه جلال ستاري. تهران: انتشارات خوارزمي.

• معين، مرتضي بابك، (1389 ش). نقد مضموني انديشه‌ها و روش شناسي رژژپوله. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

Bibliographie:

Œuvres de Colette:

• Colette, «Le blé en herbe», Flammarion, Paris, 1974

• Colette, « Sido », Hachette, 1961

• Colette, « Les vrilles de la vigne », Hachette, 1961

Œuvres de Bachelard :

• Bachelard, « L’air et les songes », José Corti, Paris, 1942

• Bachelard, « La psychanalyse du feu », Gallimard, Paris, 1949

Ouvrages critiques :

• Alluin Bernard, « Itinéraire littéraire », Hatier, Paris, 1991

• Anglard, Véronique (de), « Colette », Nathan, 1996

• Brin, Françoise, « Etude sur Colette, Le blé en herbe », Ellipses, Paris, 1999

• Charreyre, Martine, « Etude sur Colette, Sido, Les vrilles de la vigne », Ellipses, Paris, 2001

• Collection Ecritures, «Récit et saison chez Colette», Marmattan, 2001

• Lasard, Madeline, “Colette”, Gallimard, Paris, 2008

• Madame le Docteur Karimian, les fascicules exposés pendant les cours de la critique thématique

• Madame le Docteur Ghavimi, les fascicules exposés pendant les cours de la critique thématique

• Ouvrage collectif, « Analyses et réflexions sur Colette », Ellipses, Paris, 1990

• Didier, Béatrice, L' Ecriture, Paris, Puf, 1991.

• Bachelard, Gaston, L’eau et les rêves, Paris, José Corti, 1942.

• Bachelard Gaston, la poétique de l’espace, PUE, 1967.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.