اساطیر فضایی آشکار و پنهان در شعر آپولینر و سپانلو بر اساس روش شناسی ژیلبر دوران

Zahra Taghavi Fardoud

چکیده


کشف فهرست عظیمی از اساطیر فضایی آشکار در شعر آپولینر و سپانلو نشان می دهد که هر دو شاعر به خوبی از جغرافیای اجتماعی، فرهنگی، سنتی و ادبی ملل مختلف آگاه هستند و آگاهانه به بازسازی شاعرانه ی فضا می پردازند تا تعاملاتی بین فضای انسانی و ادبیات برقرار سازند.علیرغم این، علاوه بر اساطیر آشکار در شعر آنها شاهد عناصر اسطوره گونه ای هستیم که در ورای اعمال و افکار و گفتارها و شخصیت ها و فضاها پنهان هستند. در مقاله ی حاضر از لابلای دو اسطوره ی آشکار مشترک بین دو شاعر به بررسی چند لایه ی اسطوره ای رسوب شده در فضا-زمان و بازسازی فضایی که توسط دوشاعر با تکیه بر این لایه های اسطوره ای صورت می گیرد، پرداخته می شود. علاوه بر آن، به منظور کشف ناخودآگاه نویسنده ی اثر و معرفی امیال و آرزوهای دو شاعر، بر روش شناسی ژیلبرت دوران در باب ساختارهای تخیلی تکیه شده، حضور اعمال، فضاها و شخصیت های ادبی که شباهت های تکرار شونده با همتایان اسطوره ای خود دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. حضوری که اساطیر پنهان را نزد شاعران تصریح می سازد و رابطه ی بین سوژه و فضا را برجسته ساخته، وجوه اشتراک بین دوشاعر را نیز به تصویر می کشد. 


واژگان کلیدی


اسطوره - فضا -آپولینر - سپانلو - ژیلبر دوران.

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


Abbasi, Ali; Sakhtarhaye nezame takhayyol az manzare Gilbert Durand; Téhéran; Sherkate entesharate elmi va farhangi; 1390.

Apollinaire, Guillaume; Alcools; Paris; Gallimard; 1920.

Apollinaire, Guillaume; Calligrammes; Paris; Gallimard; 1925.

Cabanès, Jean Louis; Larroux, Guy; critique et théorie littéraire en France; Paris; Belin; 2005.

Diaz, Elvire; poétisation et mythification du guérilléro antifranquiste. Lune de loups (1985) de Julio Llamazare, une épopée des vaincus; Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain; 9; 2013; [en ligne]: mis en ligne le 21janvier 2013, URL: http//mimmoc.revues.org/1005; Editeur: université de poitiers; P.5.

Doudet, Caroline; "Géocritique : théorie, méthodologie, pratique", Acta Fabula, numéro 5; Volume 9; 2008; URL: http://www.fabula.org/revue/document4136.php.

Durand, Gilbert; Les Structures anthropologiques de l’imaginaire: introduction à l'archétypologie générale; Paris; PUF; 1963.

Sepanlou, Mohammad-Ali; Firouze dar ghobar; Téhéran; Elme; 1377.

Sepanlou, Mohammad-Ali; Madjmoueye ashar; Téhéran; Negah; 1390.

Shairi, Hamid-Reza; Tadjzie va tahlile neshaneh-maanashenasie gofteman; Teheran; Samte; 1385.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.