palette
بررسی تأثیر جان‌بخشی و نوع تعامل بر غنای دانش واژگان انگلیسی نوجوانان ایرانی در یادگیری تلفیقی مبتنی بر بازی

چکیده

در پی ایجاد تنوع در ادبیات تعلیمی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ’جان‌بخشی‘ و چیدمان گروه‌ها در میدان بازی آموزشی مجازی بر توان نوجوانان ایرانی در یادگیری واژگان انگلیسی نوجوانان ایرانی انجام شد. آزمودنی‌ها از 168 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی پایه‌ی اول دوره‌ی متوسطه‌ی دوم در شهر اصفهان انتخاب شدند. آن‌ها بعد از شرکت در آزمون پیامکی تعیین سطح واژگان انگلیسی همگون‌سازی شدند و به منظور ورود به مرحله‌ی اصلی پژوهش، شامل 18 جلسه آموزش تلفیقی مبتنی بر بازی، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. هر جلسه شامل آموزش، تمرین و ارزیابی چهره به چهره در کلاس درس و تمرین در گروه‌های دو نفری متغیر در خارج از کلاس، در بازی مجازی شامل طرح‌های داستان با مشخصه‌ی ’جان‌بخشی‘ یا فاقد آن می‌شد. همچنین به منظور بررسی اثر چیدمان بر عمل‌کرد آزمودنی‌ها در میدان بازی مجازی، آن‌ها به طور تصادفی به گروه‌های دو نفری تقسیم شدند. عمل‌کرد آزمودنی‌ها هم در کلاس درس و هم در خارج از آن یا همان میدان بازی مجازی به‌عنوان داده‌های ارزیابی تکوینی ثبت می‌شد. در راستای ارزیابی هرچه دقیق‌تر آزمودنی‌ها در یادگیری واژگان از طریق بازی و بررسی تأثیر ’جان‌بخشی‘ بر این فرایند، آزمودنی‌ها در پایان دوره‌ی آموزش تلفیقی در یک آزمون بندش به‌عنوان آزمون تلخیصی نیز شرکت کردند. تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق آزمون‌های تی و آنالیز واریانس‌ها نشان داد که کاربرد ویژگی ’جان‌بخشی‘ در پس گونه ادبی بازی مجازی با ایجاد رابطه‌ای شفاف بین محتوا و دانش نوجوانان سهم‌ به‌سزایی در ارتقای توان  نوجوانان ایرانی در یادگیری واژگان انگلیسی داشت. در همین راستا، تجانس چیدمان گروه‌های دو نفری در هنگام تمرین از طریق بازی مجازی عمل‌کرد مطلوب آزمودنی‌ها را سبب شد. در واقع، ایجاد محیط مناسب آموزش مبتنی بر بازی سبب می‌شود تا نوجوانان بتوانند در هنگام تولید و درک محتوای انگلیسی از دانش واژگان خویش استفاده‌ی حداکثری را نمایند.

واژگان کلیدی
ادبیات تعلیمی، جان‌بخشی، چیدمان گروه‌های مجازی، دانش واژگان انگلیسی، گونه ادبی بازی

منابع و مآخذ مقاله

Aiex, N. K. (1993). Bibliotherapy (Report No. EDO-CS-93-05). Indiana: Bloomington, Ind.: University, Office of Educational Research and Improvement.

Beaugrande, R. D. (2006). Critical discourse analysis: History, ideology, and methodology. Studies in Language and Capitalism, 1, 29-56.

Beebe, L., & Zuengler, J. (1983). Accommodation theory: An explanation for style shifting in L2 dialects. Sociolinguistics and language acquisition, In Nessa Wolfson and Elliot Judd (Eds.). pp. 195-213. Rowley, MA: Newbury.

Bird, E. (2009). Children's literature gems. Chicago: American Library Association.

Birjandi, P. & Soheili, A. (2012). English for Guidance students. Ministry of Education: Iran.

Birjandi, P., Soheili, A., Nowroozi, M., & Mahmoodi, Gh. (2012). English (2). Ministry of Education: Iran.

Cecil, N. L., & Roberts, P. (1998). Families in children's literature: A resource guide. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group.

Chen, N.-S., Hsieh, Sh.-W., & Kinshuk. A. (2008). The effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning. Journal of Learning and Technology, 12, 93-113.

Cutting, J. (2008). Pragmatics and discourse: A resource book for students. London: Routledge.

Devaney, L. (2014, March 28). 7 ways to evaluate educational games. Eschool News. Retrieved from http://www.eschoolnews.com/2014/03/28/evaluate-educational-games-830/?ps=332320-001a000001Igmte-003a000001evLSp

East, K., & Thomas, R. L. (2007). Across cultures. London: Westport, Conn.

Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition. Oxford University Press.

Fairclough, N. (1996). A reply to Henry Widdowson's 'discourse analysis: A Critical view. Language & Literature, 5(1): 49–56.

Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole, & J. Morgan, syntax and semantics, p. 3. New York: Academic Press.

Halliday, M. (1994). Language as Social Semiotic. Language and literacy in social practice: a reader, 23.

Hately, E. (2013, June). The value of books: the fantastic flying books of Mr. Morris less more and the social hieroglyphic of reading. Paper presented at the 40th Annual Children's Literature Association Conference : Play and Risk in Children's and Young Adult Literature and Culture, Biloxi, Mississippi. Abstract retrieved from http://eprints.qut.edu.au/60823/

Hyland, K. (2004). Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing. University of Michigan Press.

Jalilifar, A. R. (2009). Thematic development in English and translated academic texts. Journal of Language & Translation 10(1), 81-111.

Jalilifar, A. R. (2010). The status of theme in Applied Linguistics Articles. The Asian ESP Journal, 6 (2), 7-39.

A. R. Jalilifar (personal communication, January 18, 2014).

Khadir Sharbian, Sh., Kheirabadi, R., Alavi Moghadam, B., Foroozande, E., & Ghorbani, N. (2013). Prospect. Ministry of Education: Iran.

Knowles, M., & Malmkjær, K. (1996). Language and control in children's literature. London: Routledge.

Lewis, D. (1996). Pop-ups and fingle-fangles: The history of the picture book. In V., Watson, & M., Styles (Eds.), Talking pictures: pictorial texts and young readers (pp. 5–22). London: Hodder and Stoughton.

Lyster, R. (1994). The effect of functional-analytic teaching on aspects of French immersion students' sociolinguistics competence. Applied Linguistics, (15), 263-287.

McCabe, A. (1999). Theme and thematic patterns in Spanish and English history texts. Retrieved September, 17, 2013, from http: www.wagsoft.com/systemics/archieve/MacCabe.phd>

McCarty, H., & Chalmers, L. (1997). Bibliotherapy intervention and prevention: Teaching exceptional children, 12-17.

McCulloch, F. (2011). Children' literature in context. India: Continuum International Publishing Group.

Mackey, M. (2011). Narrative pleasures in young adult novels, films, and video games. London: Palgrave Macmillan.

O'Sullivan, E. (2005). Comparative children's literature. London: Routledge.

Robinson, P. (2005). Aptitude and second language acquisition. Annual Review of Applied Linguistics, 25, 46-73.

Sheen, Y. (2006). Exploring the relationship between characteristics of recasts and learner uptake. Language Teaching Research, 10(4), 263-300.

Sokhanvar, J. (2010). Foreword. Criticism Journal of Foreign Language and literature, 4, 1-3.

Sperber, D., & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Cambridge University Press.

Swales, J. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Trask, R. L. (1999). Key concepts in language and linguistics. London: Routledge.

Tarone, E., & Parrish, B. (1988). Task-related variation in interlanguage: The case of articles. Language Learning, 38, 21-43.

Vygotsky, L. S. (1989). Thought and language. MA: MIT Press.

Wall, B. (1991). The narrator's voice. The dilemma of children's fiction. London: Macmillan.

Wanger, E. D., & Wilson, P. (2005). Disconnected. T+D, 59(12), 40-43.

Yule, G. (1999). The study of language. Cambridge: Cambridge University Press.

Zarei, G. R. (2011). Prospect of university instructional materials: Theoretical discussion for technological enhancement. Asian Journal of Information technology, 10(1), 26-31.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.