palette
پدرکشی و تقابل نسل‌ها در نمونه‌هایی از اساطير و ادبيات جهان

چکیده
در این مقاله، نمونه‌هايي از بن‌مايه‌ي تقابل پدر و پسر در اساطير یونان و ادبيات انگلیسی مدرن انتخاب و تحليل گرديده‌اند. در اين مطالعه، با بهره‌گیری از روانتحلیلگری و اسطوره‌شناسي، نخست فحواي اجتماعي ‌ـ‌ سياسي تقابل ميان پدر و پسر نشان داده شده‌است. متوني كه در اين مقاله به‌طور ويژه بررسي و با يك‌ديگر مقايسه شده‌اند عبارتند از: تئوگونیا اثر هزیود، اُديپ شهريار اثر سوفكل، چهره‌ي هنرمند به‌عنوان مردي جوان اثر جيمز جويس و همه‌چيز فرو مي‌پاشد اثر چينوا آچه‌به. انتخاب عناوین مدرنیستی و معاصر با هدف نشان‌دادن فرازمانی‌بودن موضوع صورت‌گرفته است. خوانش‌ متون يادشده در پرتوِ اصول روانكاوي ادبي و نقد اسطوره‌شناختي حاكي است كه تلفيق متعادل دو عنصر زنانگي و مردانگي در شخصیت پدر، و در بدنه‌ی نظام ارزشی جامعه، سبب بروز رفتار خردمندانه و توأم با نرمش از جانب پدر خواهد گردید و این امر، به نوبه خود، پسر را به تعادل، میانه‌روی و، در عین حال، حرکت و پویایی وا خواهد داشت. حال آنکه تأکید افراطی بر اصول خدشه‌ناپذیر از جانب پدر ـ به عنوان نماینده‌ی ارزشهای اجتماعی ـ و خودداری از اعتدال و نرمش، اعلام جنگ علیه پسرو دعوت آشکار به افراط‌گرایی و پدرکشی است.
واژگان کلیدی
تقابل نسل‌ها، پدرکشی، اسطوره، ادبیات مدرن، پدرنویسندگی، مردانگی

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.