palette
بوم‏گرایی و تبلور آن در آثار نیما یوشیج و رالف والدو امرسون

چکیده
بوم‏گرایی[1] در ادبیات بر روابط و پیوندهای میان ادبیات و جهان پیرامون و طبیعتِ اطراف تمرکز دارد. شاعران و نویسندگان همواره به طبیعت نگاهی متفاوت داشته‏اند و گاهی این نگاه در خلق آثار منظوم و منثور ایشان نقش مهمی را ایفا کرده است. در طول تاریخ، ادبیات به‏سان آیینه‏ای منعکس‏کنندۀ طبیعت بوده و ازفرط نزدیکی به نظر می‏آید که این دو در هم ادغام شده‏اند؛ بدین معنا که ادبیات همواره رسانه‏ای بوم‏فرهنگی و انعکاس‏دهندۀ نیازهای بشری و طبیعی انسان در رویارویی با محیط وی بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا بوم‏گرایی و چگونگیِ برخورد با طبیعت را در آثار و اندیشه‏های دو شاعر/نویسندۀ آرمان‏خواهِ ایرانی و آمریکاییِ ، نیما یوشیج (1276-1338 ش. برابر با 1897-1960 م.)  و رالف والدو امرسون[2] (1803-1882 م. برابر با 1182-1261 ش.) مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. برای‏این‏منظور از شعرها و نامه‏های نیما و نیز از رسالۀ معروف امرسون با نام طبیعت[3] (1836) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که آرمان‏خواهی نیما و امرسون رابطۀ تنگاتنگی با طبیعت دارد و این روابط بر دایرۀ انسان-خدا-طبیعت-عدالت می‏چرخد و به نظر می‏رسد هر دو شاعر طبیعت را منبع اصلی آرمان‏های انسانی تصور می‏کنند. نکتۀ مهم دیگر این است که آرمان‏گرایی نیما بر عدالتِ اجتماعی استوار است و آرمان‏خواهی امرسون بر خودسازی، اگرچه هر دو شاعر کم‏وبیش در بخش‏هایی از این محورها به هم نزدیک شده و کاملا شبیه به نظر می‏آیند. شیوۀ به‏ کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه‏ای و به شکل تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر مکتب آمریکایی در پژوهش‏های تطبیقی می‏باشد.

1. Ecocriticism                                                                  2. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

3. Nature

 

واژگان کلیدی
1- بوم‏گرایی ن2- قد بوم‏گرا 3- آرمان‏گرایی 4- نیما یوشیج 5- رالف والدو امرسون

منابع و مآخذ مقاله

Persian References

AhmadGoli, Kamran & Edris Ranji. “William Wordsworth and Nimā Yushij: The Thoughts, Poetry, and Lives of Two Romantic Poets”. Persian Language and Literature. Vol. 23, No. 24, (Fall & Winter 1394): pp. 7-33.

Alizadeh, Ali & Ali Arfa. “A Comparative Study of Eghbal Lahoori and Ralph Waldo Emerson’s Self-esteems”. Language and Translation Studies. No. 1, (Spring 1390): pp. 39-54.

Aminpoor, Gheysar. Tradition and Innovation in Modern Poetry (Fourth Publication). Tehran: Elmi and Farhangi, 1390.

Aryanpoor, Yahya. From Saba to Nima (Vol. 2) (Eighth Publication). Tehran: Zavvar, 1382.

AsadiAmjad, Fazel. “Resistance and Overthrow, the Major Dominant Discourse of Nimā Yushij and Walt Whitman”. Language and Translation Studies. Vol. 47, No. 2, (Summer 1393): pp. 23-44.

Batavani, AliMohammad. “Nimā’s New Outlook to Nature”. History of Literature. Vol. 73, (Fall & Winter 1392): pp. 53-71.

Chevalier, Jean. Dictionnaire des Symboles: Mythes, Reves, Coutumes (Vol. 2). Translated by Soodabeh Fazayeli. Tehran: Jeyhoon, 1379.

Hasanli, Kavoos. Types of Innovation in Iranian Modern Poetry (Fourth Publication). Tehran: Sales, 1396.

Langroodi, Shams. Analytical History of New Poetry (Vol. 1 from 1284 to 1332) (Seventh Publication). Tehran: Markaz, 1392.

Mohajerani, Ataollah. Legend of Nimā (Fourth Publication). Tehran: Ettelaat, 1385.

Moin, Mohammad. Moin Persian Dictionary (Vol 2). Azizollah Alizadeh & Mahmood Nameni. Tehran: Nameni, 1386.

Movahhed, Ziya. Yesterday and Today of Persian Poetry (Third Publication). Tehran: Hermes, 1394.

Parsapoor, Zahra. About Ecocriticism. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies, 1392.

RoozbehKoohshai, Roohollah. “Sentimental Experiences of William Wordsworth and Manoochehri Damghani in Describing Nature”. Lyric Studies. Vol. 10, No. 19, (Fall & Winter 1391): pp. 125-144.

---------------------------------------. “Ralph Waldo Emerson and Inspiration from Hafiz”. Journal of Comparative Literature. Vol. 4, No. 7, (Fall & Winter 1391): pp. 77-97.

Shafii Kadkani, MohammadReza. Periods of Persian Poetry: From Constitution to the Fall of Kingdom. Tehran: Tosan, 1359.

----------------------------------------. With Light and Mirror: In Search of Roots of Change in Iranian Modern Poetry (Fifth Publication). Tehran: Sokhan, 1394.

Shamisa, Siroos. Dictionary of Mythology and Tales in Persian Literature (Third Publication). Tehran: Farhang-e Moaser, 1389.

Tahbaz, Siroos. Full of Pains in Mountains: Life and Art of Nimā Yushij (Third Publication). Tehran: Zaryab, 1376.

Wager, Willis. American Literature, a World View. Translated by Hasan Javadi. Tehran: AmirKabir, 2535.

Yoosefi, GholamHossein. The Bright Spring: A Visit of Poets (Thirteenth Publication). Tehran: Elmi, 1392.

Yushij, Nimā. The Value of Emotions and Five Articles in Poetry and Drama. Tehran: Toos, 1351.

----------------. The Complete Works of Nimā Yushij (Vol. 1 Poetry). Siroos Tahbaz & Sheragim Yushij. Tehran: Nasher, 1364.

---------------. The Complete Letters of Nimā Yushij (Third Publication). Compiled by Siroos Tahbaz. Tehran: Elm, 1376.

Zarghani, Mahdi. The Prospect of Iranian Modern Poetry: Studying the Schools of 20th C. Iranian Poetry (Fifth Publication). Tehran: Sales, 1394.

Zarghani, Seyyed Javad. “The Poetic Manifestation of Nature in the Poetry of Nimā Yushij, Sohrab Sepehri, and Sahfii Kadkani”. Literary Knowledges. Vol. 3, No. 6, (Spring & Summer 1390): pp. 171-196.

English References

- Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. Ninth Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2009.

- Bate, Jonathan. The Song of the Earth. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

- Bateson, Gregory. A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind. New York: Harper & Collins, 1991.

- Baym, N. The Norton Anthology of American Literature (The Major Authors). Book One. New York: Norton & Company, 2003.

- Bloom, Harold. Bloom’s Classic Critical Views: Ralph Waldo Emerson. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2008.

- Emerson, Ralph Waldo. Nature. In Baym N. (ed). The Norton Anthology of American Literature (The Major Authors). Book One. New York: Norton & Company, 2003.

- Finkle, Peter. “Die Aubere und Die Innere Landschaft: uber Psychische Energie und Kulturelle Kreativital”. In Schiltsky, M. P. (ed). Piet Trantel auf dem El. Hameln: Selbstverlag der Kunstlergruppe Arche: 31-107, 1998.

- Jost, Francois. Introduction to Comparative Literature. Indianapolis & New York: Pegasus, 1974.

- Partington, Angela. The Concise Dictionary of Quotations. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 1997.

- Porte, Joel. “Introduction: Representing America – The Emerson Legacy”. In Porte J. and Saundra Morris (ed). The Cambridge Companion to Ralph Waldo Emerson. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

- Shaffer, Lawrence. History of American Literature and Drama. New Delhi: Sarup & Sons, 2000.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.