palette
گفتمان جغرافیای سیاسی: جنگ و خودزندگی نامه‌های زنان عراقی

چکیده

این مقاله بر رابطه‌ی بین ادبیات و فضا مبتنی است و با مرکزیت‌بخشی به رابطه‌ی زنان و جنگ، برهم‌کنش بین فضا/جغرافیا و ادبیات ــ خودزندگی‌نامه‌نویسیِ زنان عراقی ــ را می‌کاود. رویکرد نظری محوری که در این نوشتار از آن بهره گرفته می‌شود رویکردی ژئوپلتیکی/سیاست جغرافیایی است با عنوان نقد جغرافیایی که برنارد وستفال واضع آن است. با این حال تفاسیر رابرت تالی از نقد جغرافیایی، و نیز ایده‌های دوران‌ساز آنری لوفور در تولید فضا به عنوان پشتیبان‌های نظری برای پژوهش حاضر به شمار می‌روند. افزون بر این، بینش‌های فیلسوفانی مانند ژیل دلوز نظریه‌پردازان فضای جنسیتی از جمله دورین ماسی نیز بهره گرفته شده است تا مبنای نظری جامع‌تری فراهم آید. هیفا زنگنه و دنیا میخائیل دو خودزندگی‌نامه‌نویسی هستند که این پژوهش بر آن است تا به شیوه‌ای تطبیقی نشان دهد جنگ چه تاثیرات سیاسی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی‌ای بر رویکرد ادبی‌شان داشته است. بدین منظور بر رویای بغدادنوشته‌ی زنگنه و خاطره‌ی موجی دورافتاده از دریا نوشته‌ی میخائیل تمرکز می‌شود.زنگنه و میخائیل تصویری از زندگی‌شان زیر فشار شکنجه، در وضعیت جنگی، و در تبعید ارائه می‌کنند. این مقاله به لحاظ زمانی حوادث سال ۱۹۸۰ تا اولین سال‌های هجوم امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ را پوشش می دهد. خاطره‌نویسان جنگ اطلاعات‌شان را به شکلِ نقشه‌پردازی‌هایی غیر متعارف سامان می‌دهند که با تبیین و توضیح فضا و زمان‌ها پیش می‌روند. پس از معرفی کوتاه نویسندگان و آثارشان، به بررسی نظریه‌های ژئوپلتیکی/سیاست جغرافیایی مرتبط با موضوع مقاله پرداخته می شود. سپس با اتکا بر مفاهیم اصلی رویکرد نقد جغرافیایی ــ فضازمان‌مندی، تخطی، و ارجاع ــ و نیز برخی مفاهیم فضاییِ دیگر تلاش می شود تا به واکاوی و مقایسه‌ی تطبیقی خودزندگی‌‌نامه‌های مورد اشاره پرداخته شود. در انتها نیز تحلیل نهایی در بستر نظری گسترده‌ترِ تولید فضا گنجانده می‌شود. این طور استدلال می شود که خودزندگی‌نامه نقش موثری در روایت‌های تاریخی از جنگ عراق ایفا می‌کند. زنان خودزندگی‌نامه‌نویس جنگ اگرچه بی‌تردید تحت تاثیر روایت‌های شخصی هستند اما دریچه‌هایی را به سوی جنگ می‌گشایند که فقط شاهدان عینی می‌توانند ارائه کنند. در نتیجه می‌توان استدلال کرد که خودزندگی‌نامه‌نویسی زنان از جنگ اگر چه بیشتر و پیشتر به عنوان آرشیو تاریخی در نظر گرفته می شد اما باید اذعان کرد به عنوان نوع مجزایی از آثار ادبی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. 


 


 


 

 
واژگان کلیدی
واژه ۱- برتراند وستفال، واژه ۲-زنان عراقی خودزندگی‌نامه‌نویس جنگ، واژه ۳- نقد جغرافیایی، واژه ۴- هانری لوفور، واژه ۵- رابرت تالی، واژه ۶- فضازمان‌مندی

منابع و مآخذ مقاله

Adams, Kelly Robin. “Literature Practices in Women’s Memoirs of the Civil Rights Mouvememnts.” Diss. New York: Arizona State University, 2012.

Anderson, Donald, ed. When War Becomes Personal: Soldier’s Accounts from the Civil War to Iraq. Iowa City: U of Iowa P, 2008.

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space: The Classic Look at How We Experience Intimate Place. Chicago: Beacon Press, 2006.

Cixous, Hélène. Le rire de la Méduse : et autres ironies. Galilée. London: Routledge, 2010.

Darzinejad, Ensieh and Leila Baradaran Jamili, “The Translocality of Home in Mohja Kahf’s Diasporic Discourse”. Critical Language and Literary Studies. Vol.14, No. 19, Autumn and Winter 2018.

Emmer, Janal. “Comparison of Narratives: American Veterans of the Vietnam War and Operation Iraqi Freedom” University of Wisconsin. Web. 2 Jan 2015.

Grosz, Elizabeth. Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies. New York: Routledge, 2018.

Hartog, François. The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. No. 5. New York: University of California Press, 1988.

Harvey, David. The condition of Postmodernity: An Enquiry into the Conditions of Cultural Change. New York: Prenticehall, 1990.

Haynes, Samuel Alfred. Land of Freedom. Belize: National Anthem, 1963.

Jelinek, Estelle C. The Tradition of Women’s Autobiography from Antiquity to the Present, Woodbridge: Twayne Publishers, 1986.

Johnson, Alison M. Histories of War: Representations of Silence in Women’s Vietnam/American War Narratives. New York: The University of North Carolina, 2016.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. New York: Cambridge University Press, 1999.

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.

Madani, Saeed and Fariba Nazari. “Examination of the Infulence of Mainstream Discourse on Iran-Iraq War”. Journal of Social Sciences. Vol; 1, No. 4, Winter 2008.

Massey, Doreen B., John Allen, and Philip Sarre, eds. Human Geography Today. New York: Cambridge University Press, 1999.

Mikhail, Dunya., Winslow, Elizabeth. Diary of a Wave Outside the Sea. New York: New Directions Publishing, 2009.

Kijowski, Jenny Young. Gender and Trauma from World War I to the War in Iraq: Narrative in the Aftermath of Loss. New York: The Unversity of North Carolina, 2015.

Ryden, Kent. Mapping the Invisible Landscape: Folklore, Writing and the Sense of Place. Iowa: University of Iowa Press, 1993.

Rajabi, Erfan and Jalal Sokhanvar. “Literary Techniques and the Everyday Rhythms as Practices of Production of Space in Don DeLillo’s Zero K” Critical. Critical Language and Literary Studies. Vol. 15, No. 21, Autumn and Winter 2019.

Schmid, Christian. “Henri Lefebvre’s theory of the production of space: Towards a three-dimensional dialectic.” Space, Difference, Everyday Life. Routledge, 2008. 41-59.

Soja, Edward W. Postmodern Geographies: The Research of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.

Salimi, Minoo. “Anthropological Study of Feminine Narratives from the Imposed War Era”. Woman and Culture Journal. Vol. 15, No. 21, Autumn 2018.

Sinninger, Amy Kathleen. The Truth in Comedy: Representations of Postfeminist Success and American Culture in Woman’s Comedic Memoirs. Hanover: Darthmouth College, 2015.

Tally Jr, Robert T. Spatiality. New York: Routledge, 2012.

Tally Jr, Robert T., and Christine M. Battista, eds. Ecocriticism and Geocriticism: Overlapping Territories in Environmental and Spatial Literary Studies. New York: Springer, 2016.

Tally Jr, Robert T., ed. The Geocritical Legacies of Edward W. Said: Spatiality, Critical Humanism, and Comparative Literature. New York: Springer, 2015.

Westphal, Bertrand. Geocriticism: Real and Fictional Spaces. New York: Springer, 2011.

Zangana, Haifa. Dreaming of Baghdad. New York: The Feminist Press, 2009.

Jean-Jacques Malo, ed. W.D. Ehrhart in Conversation: Vietnam, America and the Written Word. North Carolina: McFarland and Company, Inc., Publishers, 2017.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.