palette
بررسی اثر به‌کارگیری اصول آموزش مغز-محور بر فراگیری و به یادآوری لغات توسط زبان‌آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
علیرضا مشکین مهر, مهدی پورمحمد, موسی نوشی کوچکسرایی, محمود تلخابی

چکیده

رویکرد بیشتر مطالعات با موضوع بررسی تأثیر به‌کارگیری اصول آموزش مغز-محور در یادگیری، پیاده‌سازی این اصول به صورتی کلی، در طراحی محتوا و محیط تدریس است. با توجه به اقتباس این اصول از ساختار و کارکرد مغز انسان، به نظر می‌رسد به‌کارگیری هر یک، به تنهایی و یا تلفیق چند اصل، نتایج ملموسی به دست دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر اصل به‌کارگیری ورودیهای حسی مختلف فرد یادگیرنده به هنگام یادگیری (یادگیری تمامی فیزیولوژی را در برمی‌گیرد) و اصل اجتماعی بودن ارگان مغز در یادگیری و یاد‌آوری واژگان توسط گروهی از فراگیران زبان انگلیسی یک موسسه آموزش زبان بوده است. اثر پیاده‌سازی این دو اصل به صورت توامان نیز بررسی شد. این آزمایش از نوع پیش-آزمون پس-آزمون با استفاده از طرح مداخله بصورت گروه کنترل و سه گروه آزمایشی بوده است. دو پس-آزمون، شامل پس-آزمون اول بلا فاصله پس از اجرای طرح مداخله و پس-آزمون دوم پس از دوهفته از زمان پس-آزمون اول، انجام شد. همچنین به منظور کسب اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، تمامی مراحل، سه بار تکرار شد. هر بار اجرا، اثر مثبت استفاده از هر سه روش آزمایشی، در مقایسه با روش سنتی را تایید کرد اما تفاوت معنی‌داری میان روش‌های آزمایشی گزارش نشد. همچنین تفاوت معنی‌داری در نتایج پس‌آزمون‌های اول چهار گروه مشاهده نشد. به عبارت دیگر، از لحاظ یادیگری بلافاصله پس از تدریس، روشهای سنتی و آزمایشی، نتایج مشابهی داشتند.

واژگان کلیدی
اصول مغز-محور، آموزش، لغت، فراگیری، به یادآوری، انگلیسی به عنوان زبان خارجی

منابع و مآخذ مقاله

Ansari, D., Coch, D., & Smedt, B. D. (2011). Connecting Education and Cognitive Neuroscience: Where will the Journey Take us? Educational Neuroscience,36-41. doi:10.1002/9781444345827.ch6

Caine, G., & Caine, R. N. (2010). Overview of the systems principles of natural learning. Retrieved from http://www.cainelearning.com/files/Summary.pdf

Caine, R. N., & Caine, G. (1991). Making connections: Teaching and the human brain. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Caine, R. N., & Caine. G. (2014). The caines' brain/mind principles of natural learning. Retrieved from http://www.cainelearning.com/brain-mind-principles.

Carlson, J. S., & Wiedl, K. H. (2013). Cognitive education: Constructivist perspectives on schooling, assessment, and clinical Applications. Journal of Cognitive Education and Psychology,12(1), 6-25. doi:10.1891/1945-8959.12.1.6

Culligan, B. (2015). A comparison of three test formats to assess word difficulty. Language Testing,32(4), 503-520. doi:10.1177/0265532215572268

Gopnik, A., Kuhl, P., & Meltzoff, A. (2001). The scientist in the crib: What early learning tells us about the mind. New York, NY: Perennial.

Haghighi, M. (2013). The Effect of Brain- Based Learning on Iranian EFL Learners’ Achievement and Retention. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 508-516. doi:10.1016/j.sbspro.2013.01.088

Haywood, H. C. (2013). What is cognitive education? The view from 30,000 feet. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1), 26-44. doi:10.1891/1945-8959.12.1.26

Jensen, E. (2008). A Fresh Look at Brain-Based Education” Phi Delta Kappan Magazine, February, Volume 89 • Number 6, pgs. 408-417.

Kök, I. (2010). The relationship between students’ reading comprehension achievement and their attitudes towards learning English and their abilities to use reading strategies with regard to hemispheric dominance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 3, 144-151. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.026

Lago, L., & Seepho, S. (2012). Brain-compatible activities for efl vocabulary learning and retention. International Journal of Scientific and Research Publications,2(1), 1-6.

Madrazo, G. & Motz, L. (2005). Brain research: Implications to diverse learners, Science Educator, 14(1), 56-60.

Nafa, M. S. (2013). A brain based approach for teaching english language vocabulary to esl learners: An investigation based on arabic-speaking learners (Unpublished doctoral dissertation). The British University in Dubai. Retrieved from https://bspace.buid.ac.ae/bitstream/1234/400/1/110114.pdf

Nemati, A. (2009). Memory vocabulary learning strategies and long-term retention. International journal of Vocational and Technical Eucation, 1(2), 14-24.

Newton, Ch. (2010). Closing the gap brain based teaching and learning techniques. Education Masters. Paper 12. Reterived from https://pdfs.semanticscholar.org/7dbd/4688fad0481c9651b06219bb42270e9c9178.pdf

Oxford, R. & Crookall, D. (1990). Vocabulary Learning: A Critical Analysis of Techniques. TESL Canada Journal, 7(2), 9-30.

Pica, R. (2008). In defense of active learning. YC Young Children, 63(6), 52-53. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/42730355

Repetto, C., Pedroli, E., & Macedonia, M. (2017). Enrichment Effects of Gestures and Pictures on Abstract Words in a Second Language. Frontiers in Psychology, 8, 2136. doi:10.3389/fpsyg.2017.02136

Salem, A. A. (2017). Engaging ESP Students with Brain-Based Learning for Improved Listening Skills, Vocabulary Retention and Motivation. English Language Teaching, 10(12), 182. doi:10.5539/elt.v10n12p182

Sternberg, R. J. (2013). What is cognitive education? Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1), 45-58. http://dx.doi.org/10.1891/1945-8959.12.1.45

Talkhabi, M., & Nouri, A. (2012). Foundations of cognitive education: Issues and opportunities. Procedia - Social and Behavioral Sciences,32, 385-390. doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.058

Tüfekçi, S., & Demirel, M. (2009). The effect of brain based learning on achievement, retention, attitude and learning process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1782-1791. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.316

Tokuhama-Espinosa, T. N. (2011). Mind, brain and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching. New York: Norton & Company.

Wesche, M. & Paribakht, T. S. (1994). Enhancing vocabulary acquisition through reading: A hierarchy of text-related exercise types. Paper presented at the American Association of Applied Linguistics, Baltimore, Maryland, March 5-8, 1994. In ERIC Document Reproduction Service No. ED369291

Yagcioglu, O. (2014). The Advantages of Brain based Learning in ELT Classes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 258-262. doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.190

Yongqi Gu, Peter (2003). Vocabulary learning in a second language: person, task, context and strategies. TESL-EJ, 7(2), 1-28.

فهرست منابع

تاکوهاما – اسپینوزا، تریسی (1395). بهسازی کلاس درس. (ترجمه دکتر محمود تلخابی، آزاده بزرگی، لاله صحافی)، تهران، انتشارات دانشگاه فرهنگیان.

تاکوهاما – اسپینوزا، تریسی (1395). ذهن، یادگیری و آموزش. (ترجمه دکتر محمود تلخابی، آزاده بزرگی، لاله صحافی)، تهران، انتشارات شناخت و تربیت انگاره.

حاتمی، جواد (1392). درباره علم شناختی، تهران، موسسه انتشارات کبیر.

خرازی، کمال، (1386). آموزش و پرورش شناختی. مدارس، 4، 18-23.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.