palette
بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی
بی‌نظیر محمد‌علیزاده سامانی, محمدرضا هاشمی, مسعود خوش‌سلیقه

چکیده

آهنگ‌ها نقش مهمی را در محصولات دیداری‌شنیداری همچون پویانمایی‌های موسیقیایی ایفا می‌کنند. با وجود این‌که در سال‌های اخیر، ترجمه دیداری‌شنیداری در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته‌ است اما تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه موسیقی و ترجمه انجام شده ‌است؛ از این‌رو به پژوهش‌های بیشتری در این حوزه نیاز است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی شیوه‌های ترجمه و آوازش ترانه و آهنگ‌ها در یازده نمونه پویانمایی دوبله شده به فارسی پرداخته شده‌ است. این موضوع تاکنون به‌طور دقیق و با پیکره گسترده در ایران مورد بررسی قرار نگرفته ‌است. در این مطالعه برای بررسی آوازش آهنگ‌ها از مدل ترکیبی ترجمه آهنگ فرانزون (2008) و لو (2003، 2005، 2008) شامل مؤلفه‌هایی مانند موسیقی پیش‌زمینه، تطابق نوایی، تطابق شعری، تطابق معنایی-بازخوردی، معنا، طبیعی بودن و همگامی لب استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی ترجمه نشده بودند و آهنگ‌ها به زبان انگلیسی به بینندگان ارائه شده و در سایر موارد، آهنگ‌ها متناسب با موسیقی پیش‌زمینه ترجمه شده ‌بودند. این امر نشان می‌دهد که ثابت ماندن موسیقی مبدأ در اولویت بوده‌ است. لایه‌های آوازش از جمله تطابق نوایی، شعری و بازخوردی- معنایی با وجود موسیقی پیش‌زمینه و محدودیت‌های همگامی لب در دوبله حفظ  و در مواردی بازآفرینی شده بودند.

واژگان کلیدی
آهنگ‌ها در پویانمایی‌ها- شیوه‌های ترجمه آهنگ- دوبله- آوازش

منابع و مآخذ مقاله

منابع فارسی

عامری، سعید. مسعود خوش‌سلیقه، علی خزاعی‌فرید." هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی". مجله مطالعات ترجمه، دوره سیزدهم، شماره 51، 95: 21-37.

ملاح، حسینعلی. پیوند موسیقی وشعر. تهران، نشر فضا، 1367.

منابع لاتین

Ameri, Saeed, Masood Khoshsaligheh, and Ali Khazaee Farid. "The Reception of Persian Dubbing: A Survey on Preferences and Perception of Quality Standards in Iran." Perspectives (2017): 1-17.

Aminoroaya, Shiva , and Zahra Amirian. "Investigating the Translation of Songs in Persian Dubbed Animated Movies." SKASE Journal of Translation and Interpretation 9.2 (2016): 44-68.

Apter, Ronnie, and Mark Herman. "Translating Art Songs for Performance: Rachmaninoff's Six Choral Songs." Translation Review 84.1 (2012): 27-42.

Bosseaux, Charlotte. "Buffy the Vampire Slayer: Characterization in the Musical Episode of the Tv Series." The Translator 14.2 (2008): 343-72.

Chaume, Frederic. Audiovisual Translation: Dubbing. St. Jerome Pub., 2012.

Chaume, Frederic. "Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines at Stake in Audiovisual Translation." Meta 49.1 (2004): 12-24.

Chaume, Frederic. "The Turn of Audiovisual Translation: New Audiences and New Technologies." Translation Spaces 2.1 (2013): 105-23.

Cintas, Jorge Díaz. New Trends in Audiovisual Translation. Vol. 36. Bristol, England: Multilingual Matters, 2009.

Cintas, Jorge Díaz, and Pilar Orero. "Voiceover and Dubbing." Handbook of Translation Studies. Eds. Gambier, Y. and L. Van Doorslaer. Vol. 1. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins, 2010. 441-45.

Delabastita, Dirk. "Translation and Mass-Communication: Film and Tv Translation as Evidence of Cultural Dynamics." Babel 35.4 (1989): 193-218.

Di Giovanni, Elena. "The American Film Musical in Italy: Translation and Non-Translation." The Translator 14.2 (2008): 295-318.

Dornyei, Zoltan. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative and Mixed Methodologies. Oxford, England: Oxford University Press, 2007.

Dries, Josephine. Dubbing and Subtitling: Guidelines for Production and Distribution. Manchester, England: The European Institute for the Media, 1995.

Franzon, Johan. "Choices in Song Translation: Singability in Print, Subtitles and Sung Performance." The Translator 14.2 (2008): 373-99.

Franzon, Johan. "Musical Comedy Translation: Fidelity and Format in the Scandinavian My Fair Lady." Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Ed. Gorlée, Dinda L. Amsterdam, Netherlands: Rodopi, 2005. 263-98.

Goris, Olivier. "The Question of French Dubbing: Towards a Frame for Systematic Investigation." Target. International Journal of Translation Studies 5.2 (1993): 169-90.

Gorlée, Dinda L. Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam, Netherlands: Rodopi, 2005.

Graham, Arthur. "A New Look at Recital Song Translation." Translation review 29.1 (1989): 31-37.

Khoshsaligheh, Masood, and Saeed Ameri. "Exploring the Singability of Songs in a Monster in Paris Dubbed into Persian." Asia Pacific Translation and Intercultural Studies 3.1 (2016): 76-90.

Laviosa, Sara. "Corpora." Handbook of Translation Studies. Eds. Gambier, Y. and L. Van Doorslaer. Vol. 1. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins, 2010. 80-86.

Low, Peter. "The Pentathlon Approach to Translating Songs." Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Ed. Gorlée, Dinda L. Amsterdam, Netherlands: Rodopi, 2005. 185-212.

Low, Peter. "Singable Translations of Songs." Perspectives 11.2 (2003): 87-103.

Low, Peter. "Translating Poetic Songs: An Attempt at a Functional Account of Strategies." Target 15.1 (2003): 91-110.

Low, Peter. Translating Song: Lyrics and Texts. Routledge, 2016.

Low, Peter. "Translating Songs That Rhyme." Perspectives 16.1-2 (2008): 1-20.

Low, Peter. "When Songs Cross Language Borders." The Translator 19.2 (2013): 229-44.

Martínez, Xènia. "Film Dubbing: Its Process and Translation." Topics in Audiovisual Translation. Ed. Orero, Pilar. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins, 2004. 3-8.

Matamala, Anna. "Translations for Dubbing as Dynamic Texts: Strategies in Film Synchronisation." Babel 56.2 (2010): 101-18.

Mateo, Marta. "Anglo-American Musicals in Spanish Theatres." The Translator 14.2 (2008): 319-42.

Mayoral, Roberto, Dorothy Kelly, and Natividad Gallardo. "Concept of Constrained Translation: Non-Linguistic Perspectives of Translation." Meta 33.3 (1988): 356-67.

Minors, Helen Julia, ed. Music, Text and Translation. London, England: Bloomsbury, 2012.

O'Connell, Eithne MT. Minority Language Dubbing for Children: Screen Translation from German to Irish. Bern, Switzerland: Peter Lang, 2003.

Pedersen, Jan. "Audiovisual Translation – in General and in Scandinavia." Perspectives 18.1 (2010): 1-22.

Pérez-González, Luis. Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues. London England: Routledge, 2014.

Reynolds, Malvina. Little Boxes and Other Handmade Songs. Minneapolis, MN: Oak Publications, 1964.

Risso, Emanuele. "Rap Lyrics Translation: Theoretical and Practical Aspects." New Voices in Translation Studies.15 (2016): 1-30.

TEKİN, Bilge METİN, and Korkut Uluç IŞISAĞ. "Comparative Analysis of Translation Strategies in the Translation of Songs in Walt Disney’s Animated Musical Movies, Namely “Hercules”(1997) and “Frozen”(2013) into Turkish." International Journal of Languages' Education and Teaching 5.1 (2017): 132-48. Print.

Tveit, Jan-Emil. "Dubbing Versus Subtitling: Old Battleground Revisited." Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen. Eds. Cintas, Jorge Díaz and Gunilla Anderman. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan, 2009. 85-96.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.