palette
چشم طوفان: پوچی هویتی و شناختی سوژه پساانسانی در داستان‌های علمی-تخیلی سایبرپانک
حسین محسنی, کیان سهیل

چکیده

گونه ادبی سایبرپانک یکی از متاخرترین گونه‌های داستان‌نویسی علمی‌-تخیلی است که در آن شخصیت‌ها در فضاهای شهری قرار می‌گیرند که غرق در پیشرفت‌های سایبرنتیکی و رایانه‌ای آینده‌نگر هستند. مطالعه حاضر بر آن است که به پاسخی برای این پرسش برسد: در شرایطی که ارزش‌ها و تصاویر سطحی تنها نمود‌های بارز در دنیای سایبرپانک است، تعریف و شناخت شهروند دنیای سایبرپانک از هویت چگونه شکل خواهد گرفت؟ با یاری جستن از نظریات گارفیلد بنجامین و ویلیام هینی، دو منتقد به‌نام در زمینه فرهنگ سایبر و هویت‌های سایبرگ و پساانسانی، مطالعه بر این گمان است که تعریف شهروند دنیای سایبرپانک از خود تعریفی ازهم‌گسیخته و غیرجوهری است. هر شهروند می‌تواند برای خود چندین تعریف داشته باشد که به همه آنها به طور همزمان تعلق و عدم تعلق دارد. تمامی تعاریف شهروند سایبرپانکی حول پوچی هویتی وی شکل گرفته و از این رو، او بین آنها سیال است و می‌تواند هر کدام از آنها را در برهه‌ای از زمان انتخاب کند. این خصوصیات، به گمان مطالعه، شهروندان را به سوژه‌هایی پساانسانی و سایبرگی تبدیل می‌کنند.

واژگان کلیدی
سایبرپانک- سایبرگ- پساانسانی- شناخت- هویت

منابع و مآخذ مقاله

پرویزی، فریبا و احمدزاده هروی، شیده. «کارکرد مفهوم مادر در ادبیات علمی ـ تخیلی زن ـ مدار: بررسی رمان دروازه‌ای به سرزمین زنان اثر شری تپر». نقد زبان و ادبیات خارجی، سال 5، شماره 8، 1391، 33-52.

Benjamin, Garfield. The Cyborg Subject: Reality, Consciousness and Parallax. London: Palgrave Macmillan, 2016

Bell, David. Cyberculture Theorists. London and New York: Routledge, 2007

Egan, Greg. Permutation City. New York: Harper Prism, 1994

Gibson, William. Idoru. New York: Viking Press, 1996

Haney, William S. Cyberculture, Cyborgs and Science Fiction: Consciousness and the Posthuman. Amsterdam and New York: Rodopi, 2006

McCaffery, Larry. Storming the Reality Studio. Durham and London: Duke University Press, 1991

Morgan, Richard. Altered Carbon. London: Orion Publishing Group, 2002

Murphy, Graham J. and Sherry Vint. Beyond Cyberpunk. New York and London: Routledge, 2010

Sterling, Bruce. Schismatrix Plus. New York: ACE Books, 1996


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.