palette
نگرشی تفسیری بر هویت نوجوان با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی(گلاسر وفاسیونه) (مطالعه موردی: با کفش‌های دیگران راه برو اثر شارون کریچ)
لیلا حر, احمد رضی

چکیده

داستان با کفش­های دیگران راه برو، اثر شارون کریچ، داستانی نمادین و با محوریت تفکر انتقادی است که شخصیت اصلی آن، کهن­الگویی جهانی(مرگ، ترس از «از دست دادن» و شناخت خود) و برگرفته از ناخودآگاه جمعی بشر را به نمایش می­گذارد. نویسنده با استفاده از پیرنگی پیچیده و تداخل داستانی و نمادهایی چون طبیعت، نام­ها، پیام­های مرموز مطرح در داستان، و ... بین عناصر ساختاری اثر و درون­مایه­های آن ارتباطی شبکه­ای برقرار کرده و با ایجاد ساختاری موازی به­همراه تفکری انتقادی، به القای حس هویت­طلبی نوجوانان پرداخته است. این رمان که از پرفروش­ترین آثار حوزه ادبیات نوجوان به شمار می­آید با تکیه بر بن­مایه­هایی چون مرگ، قضاوت، سفر و ... تمایل به کشف حقیقت را با پرسش، تحلیل، استنباط و خودتنظیمی شخصیت­های رمان منعکس می­سازد.

این مقاله در صدد است با روشی توصیفی ـ تحلیلی و رویکردی روان­شناسانه و با تلفیق فهرست گلاسر و فاسیونه، نقش داستان را در تجربه انسانی و به عنوان ابزاری برای تفکر و نیز تأمل و پذیرش واقعیت­ها نشان دهد.

یافته­ها بیانگر آن است که نویسنده با محور قرار دادن سفر (درونی و بیرونی) در رمان و پذیرش مرگ (فقدان) به مثابه عاملی محرک برای نوجوان همراه با طرح پرسش­های چالش­برانگیز، بینشی نو نسبت به مسائل زندگی را به نمایش گذاشته است. این رمان بر اساس مؤلفه­های تفکر انتقادی در دو شاخص استنباط و تحلیل بیشترین تکرار را داشته و متناسب با مضمون رمان عمل کرده و ضمن خودتنظیمی و اصلاح شخصیت اصلی داستان، تصویری جدید از بلوغ و هویت­طلبی را در اختیار نوجوانان قرار داده است.

واژگان کلیدی
ادبیات نوجوان- تفکر انتقادی-گلاسر و فاسیونه- هویت‌طلبی- کریچ.

منابع و مآخذ مقاله

-امیدی‌نیا، مریم و دیگران. « بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در رمان‌های برگزیدۀ نوجوان فارسی دهۀ80 بر اساس فهرست پیتر فاسیونه.» پژوهشگاه علوم انسانی، سال چهارم(1392): صفحات 1-26.

-بوکور، مونیک دو. رمزهای زنده جان، ترجمه جلال ستاری. تهران: مرکز. 1376.

-پاساپور، زهرا و نگین صدری‌زاده . «بررسی آموزش مهارت تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کودک.» کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 192. (1392): صفحات 59 ـ 66.

-پاینده، حسین. داستان کوتاه در ایران. ج2، تهران: نیلوفر.1389.

-حسینی، سید احسان و حبیب صفرزاد . «بررسی مهارت های تفکر انتقادی در داستان های فکری مرتضی خسرونژاد، بر اساس فهرست فاسیونه.» یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان. (1395): صفحات 982 ـ 1009.

-رضوی، اقدس سادات . «نوجوانی و هویت‌طلبی.» نشریه مشاور مدرسه، دوره پنجم.شماره اول. (1388): صفحات 16 ـ20.

-شوالیه،ژان و آلن گربران. فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فضایلی. تهران: جیحون.1384.

-ضرغامی، سعید؛ نرگس سجادیه و یحیی قائدی. «بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به منزله عامل.» مجله راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هجدهم. (1391): صفحات 123 ـ151.

-فیشر، رابرت. آموزش و تفکر. ترجمۀ فروغ کیان زاده. اهواز: رسش.1385.

-کریچ، شارون. با کفش‌های دیگران راه برو. ترجمه کیوان عبیدی آشتیانی. تهران: چشمه.1385.

-کوکبی، مرتضی؛ عباس حری و لیلا مکتبی فرد.«بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان.» مطالعات ادبیات کودک، سال اول. شماره دوم. (1389): صفحات 157 ـ 193.

-مایرز، چت . آموزش تفکر انتقادی. ترجمه خدایار ابیلی. تهران: سمت.1374.

-مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم.«انطباق و هنجاریابی آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا.» تازه‌های علوم شناختی، شماره 35. (1386): صفحات 63 ـ 73.

-هارلوک، الیزابت بی . روانشناسی شخصیت، با تاکید بر تحلیل عوامل موثر بر رشد شخصیت. ترجمه پرویز شریفی درآمدی و محبوبه جاج‌نوروزی. تهران: آوای نور .1391.

Dewey, J. How we think: A restatement of the relation15- reflective thinking to the educative process. Boston, MA: Heath Publishers. 1933.

Facione, P. Toward a theory of critical thinking. Liberal 16-Education, 70(3)1984: 253-261.

Fisher, A. Critical Thinking: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.2003.

Glaser, E. M. An experiment in the development of critical thinking. New York, NY: AMS Press.1941.

Glaser, J. Giorgis, C. Literature for young children. 5th ed.Ohio: Pearson Merril Prentice Hall.2005.

Howenstein. M.A; et al .Factors associated with critical thinking. The Journal continuing education in nursing.1996.

Paul, Richard & Linda Elder . A Guide for Educators to Critical Thinking Competency Standards: Standards, Principles, Performance Indicators, and Outcomes with a Critical Thinking Master Rubric. Sonoma: Foundation for Critical Thinking.2005. Available at: http://www.criticalthinking.org [Retrieval Date: 02/09/2007].

Purvisو Carol Anne. Factors that influence the development of critical thinking skills in associate degree nursing students, A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for Degree, ATHENS, GEORGIA.2009.

Ricoeur, Paul .Freud and Philosophy: an Essay on Interpretation, trans. Denis Savage, New Haven: Yale University Press.1970.

Smith- stoner, Marilyn. Critical Thinking activites for nursing, philadelphia, Lippincott Williams & wilkins press.1999.

Watson, G., & Glaser, E. Critical thinking manual. Dallas, TX: Psychological Corporation.1980.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.