palette
آگاهی دوگانه: بحران دنیای استعماری

چکیده
فيليپ مايكل اونداتیه يكي از بزرگ‌ترين نويسندگان ضداستعماري در دوران معاصر است. رمان‌هاي اين نويسنده اغلب به زندگي مظلومان و استعمارزدگاني مي‌پردازد كه از فقدان یا آشفتگی هويت رنج مي‌برند. تحقيق حاضر تلاشي‌است در راستاي خوانش رمان‌هاي انداتیه با عناوين در پوست شير و روح آنيل در چارچوب نظريه‌هاي فانون و دوبوآ در باب آگاهي دوگانه. منظور از اين اصطلاح، ماهيت استعمارشدگاني ‌است كه خويش را از منظر ديگري مي‌بينند و به اين امر مي‌پردازد كه آنان چگونه مي‌توانند در آن واحد دو هويت فرهنگي مختلف را به‌ خود بگيرند. به اين ترتيب، پژوهشگران مفهوم آگاهي دوگانه را به‌كار مي‌گیرند تا معلوم شود كه شخص استعمارشده چگونه در جامعه‌ي تحت استعمار، احساس غربت مي‌كند؟ چه برخوردي با او مي‌شود؟ چگونه در اين موقعيت مقاومت مي‌كند؟ چرا فرد استعمارزده صورتك بر چهره مي‌نهد؟ و چرا سعي در برداشتن آن دارد؟.
واژگان کلیدی
آگاهي دوگانه، آگاهي قاطعانه، فرانتس فانون، ويليام دوبوآ، اونداتيه، هویت، پسااستعماری

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.