برادران کارامازوف انجيل به روايت فئودور

صدرالدّين طاهري

چکیده


فئودور ميخائيلويچ داستايوسکي را بنيانگذار رمانهاي روانشناسانه دانسته‌اند. گرایشات مذهبی و عرفانی ویژه و دور از واپسگرایی داستایوسکی چهره ادبیات او را رنگی یگانه بخشیده است. اين نوشتار نگاهي به بافت هرمنوتيک پخته‌ترين رمان او دارد که سه ماه پيش از مرگش انتشار يافت، و تلاش دارد با واکاوی زندگی نویسنده به ژرفای نگرش دینی او راه یابد. بازيگران درام برادران کارامازوف شارحان انديشه‌هاي فلسفي زمان وي و نمايندگان گرايشات متضاد درون انسانند. شناخت ژرف داستايوسکي از شريعت عيسي او را به پيچيدن قبايي روسي بر تن کتاب مقدس و نشاندن ردايي از نگرش مسيحي بر شانة روايتش از جامعة روس توانا ساخته. برادران کارامازوف نان طلبيدن کليسا از ديانت را به چالش مي کشد، و همزمان ناتواني ملحدین را در دستيابي به يوتوپيايي خالي از خدا آشکار مي‌سازد.

واژگان کلیدی


ادبيات روس، کتاب مقدس، رهبانيت روسي، داستايوسکی، برادران کارامازوف

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.