بازخوانی قهرمان رمان ارباب انتقام در آینۀ اسطورۀ ادیپ شهریار سوفوکل

پدرام لعل بخش

چکیده


این مقاله، با تمرکز بر شخصیت اصلی رمان ارباب انتقامِ فیلیپ راث، باکی، به بازخوانی این شخصیت در آینۀ اسطورۀ ادیپ شهریار سوفوکل می‌پردازد. نگارنده تلاش کرده است تا در سایۀ نظریۀ استیون توتوسی دُ زپتنک در نقد تطبیقی، به کشف چگونگی و نه چیستی‌ها پرداخته و با ایجاد فضایی گفتمانی بین دو اثر مورد مطالعه، ضمن برجسته نمودن تفاوت‌های ناگزیر این دو اثر که نتیجۀ برآمدن آن‌ها از دو فرهنگ و زمان متمایز است، خطوط موازی و شباهت‌های ظریف این دو اثر را به نمایش گذاشته و چگونگی و اهمیت بازآفرینی اسطورۀ ادیپ در قرن بیست و یکم را بیان کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که روایت زندگی و سرنوشت باکی، بازنویسی زندگی و سرنوشت ادیپ شهریار سوفوکل است که خود دلیلی بر اثبات حضور همیشگی اسطوره در زندگی امروزی ما است. نیز به‌نظر می‌رسد راث تلاش کرده تا با اقتباس و بازسازی اسطورۀ یونانی ادیپ، بر آسیب‌پذیری نوع بشر در برابر قدرت بلامنازع تقدیر تأکید گذارده و این قدرت سرنوشت‌ساز را به چالش بکشد.


واژگان کلیدی


فیلیپ راث ـ ارباب انتقام ـ سوفوکل ـ ادیپ شهریار ـ بازی تقدیر

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


استارمی، ابراهیم. (1388). «مبانی تئاتر ارسطوئی با استناد به نمایشنامۀ ادیپ شهریار اثر سوفوکلس». نقد زبان و ادبیات خارجی. دورۀ 2. شماره 13. صص35ـ15.

اسماعيل پور، ابوالقاسم . (1377). اسطوره، بيان نمادين. تهران: انتشارات سروش.

پشابادی، یدالله. (1392). «ادیپ شهریار در سه روایت: سوفوکلس، توفیق حکیم، و علی‌احمد باکثیر». نشریه ادبیات تطبیقی. سال 5، شماره 9. صص 51ـ25.

پول، آدریان. (1388). درآمدی بر تراژدی. ترجمۀ پدرام لعل‌بخش. تهران: نشر افراز.

راث، فیلیپ. (1391). ارباب انتقام. ترجمۀ پدرام لعل‌بخش. نشر افراز.

سوفوکل. (1385). افسانه‌های تبای. ترجمۀ شاهرخ مسکوب. تهران: انتشارات خوارزمی.

لتوین، دیوید، و جو و رابین استاک‌دیل. (1391). معماری نمایشنامه. ترجمۀ پدرام لعل‌بخش. نشر افراز.

هيلنز، جان. (1382). شناخت اساطير ايران، تهران: نشر چشمه.

Arons, Victoria. (2013). Roth Psychoanalytical Selves. In Philip Roth, The Continuing Presence: New Essays on Psychological Themes. Ed. Jane Statlander-Stole. Newark: North East Books & Publishing, LLC.

Coupe, Laurence. (1997). The Myth of Mythlessness. London: Routledge.

Bolton, Lesley. (2002). The Everything Classical Mythology Book. Avon: Adams Media Corporation.

Coetzee, J. M. (2010). On the Moral Brink. New York: New York Review. Retrieved on 22 Jan. 2015 from http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/oct/28/moral-brink/

Doty, G. William. (2004). Myth: A Handbook. New York: Greenwood Folklore Handbook.

Morris, William. Ed. (2001). The Heritage Illustrated Dictionary. New York: Houghton Mifflin Company.

Mesher, D. (2014). Illness and Its Treatment in Philip Roth’s Fiction. Mentalities/Mentalités, 26 (1).1-22.

Rose, J. H. (2005). A Handbook of Greek Mythology. London: Routledge.

Roth, Philip. (2010). Nemesis. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Stock, Jeniffer and et al. (2009). U.X.L Encyclopedia of World Mythology. New York: Gale Publication.

Suneetha, P. (2013). The Politics of Identity in the Novelistic Art of Philip Roth. Luminaire. Special Issue, 3 (1). 89-95.

Tötösy de Zepetnek, S. (1999). From Comparative Literature Today toward Comparative Cultural Studies. CLC Web: Comparative Literature and Culture, 1 (3). http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol1/iss3/2


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.