از نشانه های زبان تا زبان نشانه ها سیری اجمالی در روش شناسی ترجمه از دیدگاه نشانه شناسی

عبدالله برادران

چکیده


چکیده

 

اگر ترجمه را به قول یورگن هابرماس «کنشی ارتباطی» به شمار آوریم، آن گاه نظریه ترجمه را نیز چه بسا باید همچون تحلیل گفتمان در چارچوب یک نظریه عمومی در حوزه ارتباطات تعریف کنیم. در مورد نشانه شناسی نیز چنین امری صادق است و از همین رو کاربست مقوله بینامتنیت که از جستارهای بنیادین علم نشانه شناسی است در نظریه، عمل و نقد ترجمه، ثمربخش و راه گشا خواهد بود. مقاله پیش رو، پس از بررسی اجمالی مبانی و مصادیق نشانه شناسی در حوزه زبان شناسی و اختصاصا ترجمه پژوهی، یک نمونه درخشان از رویکرد نشانه شناختی به ترجمه ادبی را از تاریخ معاصر ترجمه نثر داستانی از ادبیات کلاسیک انگلیسی به زبان فارسی پیش خواهد نهاد.


واژگان کلیدی


نشانه شناسی، بینامتنیت، نظام نشانگانی، مدلول نشانه، نسبت های میان-نشانه ای، کارکردهای دلالتی

منابع و مآخذ مقاله


References:

-Bassnett-Mc guire Translation Studies: First Edition, London, Routledge, 1980.

-Hatim Basil & Mason Lan, Discourse and The Translator, Language in Social Life Series, 1990.

-Lodge David, Modern Criticism and Theory: A Reader: First Edition, London, Routledge, 1992.

-Eco, Umberto, Semiotics and Philosophy of Language: Indiana University Press, 1984.

- بدیعی منوچهر: بازار خودفروشی، تهران ، انتشارات نیلوفر 1968


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.