بازیهای زبانی و موقعیتهای چالش بر انگیز در دو اثر پالود و در جستجوی زمان ازدست رفته

روح اله قاسمی

چکیده


برای هنرمندان و نویسندگان، بازی همواره وسیله و ابزاری بوده است برای جلب و جذب تماشاگران و خوانندگان. اما آن زمان که سخن از رمان و ادبیات و آفرینش ادبی به میان می آید، این امر شکل و حالت جدید و متفاوتی به خود میگیرد. در حقیقت میتوان گفت که این ابزارهای متفاوت و متنوع می توانند برای سرگرم کردن خواننده و بوجود آوردن نوعی حس طنز و شوخی به شمار بیایند. علاوه بر این جنبه کمیک و طنز، نویسنده می تواند از این جنبه‌ها استفاده نماید تا به بهانه شوخی و بازی ناگفته‌هایی را بگوید و آنچه را که نمی تواند به روشنی بر زبان آورد به شکلی غیرمستقیم بازگو نماید و توصیف کند. مارسل پروست و آندره ژید، این دو چهره بزرگ ادبیات فرانسه در قرن بیستم از این امکان به بهترین شکل بهره گرفته‌اند و ردپای فعالیتهای مبتنی بر بازی را می توان در جایجای متون آنها دید. این دو نه تنها از جنبه زبانی بازی را به خدمت گرفته‌اند بلکه در توصیف صحنه‌ها و نیز توضیحاتی که در مورد رفتار شخصیتهای داستان داده‌اند از این روش به خوبی بهره برده‌اند. 


واژگان کلیدی


ژید – پروست – شوخی – کنایه – کمیک

منابع و مآخذ مقاله


- Bergson, Henri ; Le Rire ; Alcan ; Paris ; 1947.

- Bertrand, Jean-Pierre ; Paludes d’André Gide ; Folio ; Paris ; 2001.

- Freud, Sigmund ; Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient ; Folio ; Paris ; 1991.

- Gide, André ; Paludes ; Folio ; Paris ; 2008.

- Karimian, Farzaneh ; l’humour proustien ; Plume ; Téhéran ; 2006

- Karimian, Farzaneh ; Marcel Proust et la variété du comique professionnel ; La Poétique ; Téhéran ; 2013.

- Maingueneua, Dominique ; l’Enonciation en linguistique française ; Hachette ; Paris ; 1999.

- Maingueneua, Dominique ; Eléments de linguistique pour le texte littéraire ; Paris ; Nathan ; 1990.

- Proust, Marcel ; A la recherche du temps perdu ; 3 vol. ; Gallimard ; bibliothèque de la Pléiade ; Paris ; 1954.

- Schoentjes, Pierre ; Poétique de l’ironie ; Seuil, coll. Points ; Paris ; 2001.

- Sareil, jean ; l’écriture comique ; P.U.F. ; paris ; 1984.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.