هیات تحریریه

مدیر مسئول

  1. احمد خاتمی, Iran, Islamic Republic of

اعضای هیات تحریریه

  1. نادر حقانی, دانشگاه تهران
  2. امیرعلی نجومیان, دانشگاه شهید بهشتی
  3. غلامرضا کیانی, دانشگاه تربیت مدرس
  4. ایلمیرا دادور, دانشگاه تهران
  5. دکتر پرویز مفتون, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, United States
  6. علیرضا ولی پور, دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

سردبیر

  1. جلال سخنور, دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی

  1. دکتر شهریار منصوری, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of