تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تماس اصلی

جلال سخنور
سردبیر
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن ثابت: 29902483
ایمیل: clls@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir